ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

สพร. 22 นครศรีธรรมราช ร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้คำปรึกษาผู้ประกอบกิจการ

          สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๒ นครศรีธรรมราช จับมือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าสถานประกอบกิจการเพื่อให้คำปรึกษาเชิงลึก บริษัท ปาล์มดีศรีนคร จำกัด เพื่อศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลของสถานประกอบกิจการ สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินปัญหาที่พบนำไปปรับปรุงพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้มีผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้นไม่น้อยร้อยละ 10 และลดการสูญเสียในวงจรการผลิตหรือบริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ซึ่งมีระยะเวลาการดำเนินโครงการฯ 210 วัน
          สถานประกอบกิจการใดสนเข้าร่วมโครงการฯ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช โทรศัพท์/โทรสาร 0-7539-9297