ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ ฝึกอบรมหลักสูตรนานาชาติ ให้กับ สปป.ลาว พัฒนาความรู้ด้านการนำเสนอ จัดประชุมและภาวะผู้นำ

          นางถวิล เพิ่มเพียรสิน รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเพื่อการพัฒนาร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สาขาภาวะผู้นำ (Business Plan) สาขาการนำเสนอและการจัดการประชุม ( Presentation and Meeting Skills Presentation) ร่วมด้วย ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ พรหมดำ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก นางสาวอาภากร ว่องเขตกร ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ
โดยโครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และจัดหางาน กรมอาชีวศึกษา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้บริหาร หัวหน้า ครูผู้สอน และเจ้าหน้าที่ จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและจัดหางาน กรมอาชีวศึกษา สาธารณรัฐประชาธิปไตย มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม สาขาภาวะผู้นำ 18 คน สาขา การนำเสนอและการจัดการประชุม 19 คน รวมทั้งสิ้น 37 คน โดยมีระยะเวลาฝึกอบรมสาขาละ 30 ชั่วโมง ระหว่าง 20-24 เมษายน 2562 ณ โรงแรมไอ โฮเท็ล อ.เมือง จ.นครพนม