ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

สภาวิศวกร ชู 3 วิสัยทัศน์ปฏิรูปสภาวิชาชีพวิศวกรครั้งแรกในรอบ 20 ปี หนุนวิศวกรรุ่นใหม่สร้างเทคโนโลยีใช้เองในประเทศ และเป็นที่พึ่งของสังคมได้

          สภาวิศวกร ชู 3 วิสัยทัศน์เร่งด่วนปฏิรูปสภาวิชาชีพวิศวกรครั้งแรก ในโอกาสครบรอบ 20 ปี ของสภาวิศวกร มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพวิศวกรไทยให้มีสมรรถนะสูง มีศักยภาพในการแข่งขันในระดับโลก เดินหน้าหนุนวิศวกรรุ่นใหม่ริเริ่มการสร้างเทคโนโลยีเพื่อใช้งานเองในประเทศ พร้อมผลักดันให้เป็นองค์กรส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ให้วิศวกรไทยสามารถเป็นที่พึ่งให้กับสังคมและประเทศชาติได้ และสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่สนใจเรียนด้านวิศวกรรรม ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศและสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจไทย          
          ติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวกิจกรรมของสภาวิศวกร ได้ที่เว็บไซต์ www.coe.or.th

          ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายกสภาวิศวกร กล่าวว่า ปีนี้เป็นปีสำคัญของสภาวิศวกร ในโอกาสครบรอบ 20 ปีในเดือนพฤษภาคม 2562 ซึ่งอยากถือโอกาสนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของสภาวิศวกร ที่จะก้าวต่อไปในฐานะองค์กรที่สร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติให้ได้มากที่สุด โดยวางวิสัยทัศน์เรื่องที่มีความสำคัญที่ต้องปฏิรูปเร่งด่วน 3 ประเด็น ได้แก่ การส่งเสริมให้วิศวกรไทยมีสมรรถสูงสามารถสร้างเทคโนโลยีใช้งานเองในประเทศ  ยกระดับวิศวกรไทยให้มีความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล และการพลิกบทบาทของสภาวิศวกรให้เป็นหน่วยงานที่สามารถเป็นที่พึ่งให้กับสังคมและประเทศชาติได้
          สำหรับการส่งเสริมให้วิศวกรไทยมีสมรรถสูง ต้องอาศัยความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาที่จะมีส่วนสำคัญในการปรับหลักสูตรที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ประสานความร่วมมือทางวิชาการเพื่อนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลง โดยมีเป้าหมายสู่การสร้างวิศวกรรุ่นใหม่ที่มีสมรรถนะสูง มีทักษะหลากหลายรอบตัว มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เทคโนโลยีเพื่อนำไปสู่การใช้งานในประเทศได้ ซึ่งสามารถทำให้ประเทศไทยลดการพึ่งพาการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ และพลิกบทบาทสู่การเป็นประเทศผู้ผลิตนวัตกรรมและต่อยอดสู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้
          ปัจจุบัน มีวิศวกรที่ขึ้นทะเบียนกับสภาวิศวกรอยู่ประมาณ 300,000 คน โดยอายุเฉลี่ยส่วนใหญ่ คือที่มีอายุ 20-40 ปีที่มีจำนวนมากที่สุด ซึ่งเป็นกลุ่มวิศวกรรุ่นใหม่ที่จะมีส่วนสำคัญในพัฒนประเทศ ซึ่งหลังจากนี้สภาวิศวกร จะต้องเร่งยกระดับมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรไทยให้มีประสิทธิภาพ เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ พร้อมส่งเสริมวิศวกรรุ่นใหม่ต้องเรียนรู้เพิ่มอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี โดยสภาวิศวกรจะเปิดหลักสูตรอบรบที่จะช่วยสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาตนเองให้ได้มากที่สุด
          อีกประเด็นสำคัญของการปฏิรูปสภาวิศวกรในครั้งนี้ คือการพลิกบทบาทของสภาวิศวกรให้เป็นหน่วยงานที่สามารถเป็นที่พึ่งให้กับสังคมและประเทศชาติได้ โดยมีหน้าที่ในการหาคำตอบให้กับประชาชน รวมถึงการสร้างมาตรฐานใหม่ คือเป็นวิชาชีพที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความรู้และจรรยาบรรณควบคู่กัน ทำให้ประชาชนรู้สึกปลอดภัยเมื่อเข้าอาศัยหรือใช้งานในอาคารที่วิศวกรเหล่านี้เป็นผู้ออกแบบ สินค้าที่ออกแบบโดยวิศวกรไทยต้องมีมาตรฐานที่ปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคซึ่งทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่สภาวิศวกรต้องปฏิรูปอย่างเร่งด่วน โดยคำนึงถึงประโยชน์ประชาชนและประเทศชาติเป็นสำคัญ  ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ กล่าวทิ้งท้าย
          ติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวกิจกรรมของสภาวิศวกร ได้ที่เว็บไซต์ www.coe.or.th