ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

สอศ.ให้ครูอาชีวะฝึกงานปิดเทอม เสริมทักษะอาชีพพร้อมลุยงานปีการศึกษาใหม่

          ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 คณะกรรมการดำเนินงานของสถาบันคุรุพัฒนา ได้มีมติอนุมัติรับรองหลักสูตร "การพัฒนาสมรรถนะครูโดยการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อให้ครูอาชีวศึกษา ได้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน และการประกอบธุรกิจของสถานประกอบการโดยตรง สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ มาจัดทำแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนได้ ตลอดจนมีการสร้างเครือข่ายกับสถานประกอบการ ในการทำงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคลากรของสถานประกอบการ เพื่อเชื่อมโยงกับการประกอบอาชีพ ส่งผลให้เกิดประโยชน์กับการจัดการเรียนการสอนและผู้เรียน
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวต่อไปว่า การฝึกประสบการณ์วิชาชีพของครูอาชีวศึกษา จะทำการฝึกใน 10 ประเภทสาขา คือ อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ศิลปกรรม คหกรรม เกษตรกรรม ประมง อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมสิ่งทอ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และทักษะชีวิต โดยทำการฝึกวันละ 7 ชั่วโมง จำนวน 10 วันทำการขึ้นไป และจะต้องมีการฝึกอบรมอีก 1 วัน จำนวน 5 ชั่วโมง เพื่อนำความรู้ไปใช้จัดทำแผนการเรียนการสอน ซึ่งจะให้ไปฝึกที่สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ส่วนสถานประกอบการที่จะรับครูเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ต้องมีระยะเวลาการดำเนินกิจการมาไม่น้อยกว่า 5 ปี มีมาตรฐาน ผ่านการลงนามความร่วมมือกับสถานศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ คณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) แล้ว ซึ่งในช่วงปิดภาคเรียนนี้มีครูอาชีวศึกษาจำนวน 300 คน สมัครเข้าฝึกประสบการณ์ โดยสามารถนำชั่วโมงการฝึกมานับเป็นชั่วโมงการพัฒนาเพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะตามเกณฑ์ ว 21 ได้
          เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวปิดท้ายว่า ที่ประชุมคณะกรรมการสถาบันคุรุพัฒนา ยังได้มีมติรับรองหลักสูตรที่เสนอโดยสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษา และสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 108 หลักสูตร โดยแบ่งเป็น หลักสูตรระดับสูง 2 หลักสูตร ระดับกลาง 65 หลักสูตร ระดับพื้นฐาน 41 หลักสูตร ครอบคลุมทุกประเภทวิชา เพื่อใช้เป็นหลักสูตรในการฝึกอบรมครูอาชีวศึกษาเพื่อนับเป็นชั่วโมงพัฒนาวิทยฐานะได้ ทั้งนี้มีหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติอยู่แล้ว 84 หลักสูตร รวมทั้งสิ้น 192 หลักสูตร ซึ่งจะเปิดให้ครูอาชีวศึกษาได้เข้าอบรมในปีงบประมาณ 2562 นี้ ไม่ต่ำกว่า 8,000 คน และต่อไปจะพัฒนาหลักสูตรประเภทอื่น ๆ เพิ่มเติมอีก เช่น หลักสูตรออนไลน์ในสาขาวิชาต่าง ๆ