ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ไทยอินเตอร์เนชั่นแนลสกูล ฉลองปีใหม่ไทย เรียน รู้ เล่นสงกรานต์ย้อนวิถีวัฒนธรรมไทย

          โรงเรียนไทยอินเตอร์เนชั่นแนลสกูล จัดกิจกรรมปีใหม่ไทย ด้วยการจัดกิจกรรม ภายใต้ชื่อ สุขสนุกย้อนยุคสงกรานต์ไทยอย่างสร้างสรรค์ ประจำปี 2562 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2562 ณ บริเวณลานกิจกรรมอเนกประสงค์ อาคารพฤหัสจรัสแสง
          การจัดงานสงกรานต์ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียน ครูอาจารย์ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ ทุกคนในโรงเรียน ทั้งชาวไทย และต่างชาติ รู้จักประวัติของประเพณีสงกรานต์ของไทย ประพฤติปฏิบัติตนในการเข้าร่วมกิจกรรมตามประเพณีไทยได้อย่างถูกต้อง มีสัมมาคารวะ รู้จักกาลเทศะ รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รู้จักการให้อภัย และที่สำคัญคือการสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่คณะ ทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมร่วมกันได้อย่างดี สืบสานขนบธรรมเนียมในประเพณีสงกรานต์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
          สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นนั้น เริ่มจากพิธีทางกรรมทางศาสนาด้วยการทำบุญตักบาตรในตอนเช้า มีการสรงน้ำพระพุทธรูป ซึ่งเด็กนักเรียนทุกคนจะนำดอกไม้หอมของไทย อาทิ มะลิ กุหลาบ ดาวเรือง มาลอยในขันน้ำร่วมกัน ก่อนที่จะตักสรงน้ำพระ และมีการรดน้ำดำหัวขอพรจากบรรดาคณาจารย์ทั้งชาวไทย และต่างชาติ รวมถึงคณะผู้บริหารโรงเรียน ซึ่งถือเป็นการสร้างความเป็น สิริมงคลในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ของไทย ยังกำหนดให้นักเรียน ครูอาจารย์และบุคลากรทุกคนในโรงเรียนแต่งกายด้วยชุดไทยย้อนยุค เพื่อให้เป็นบรรยากาศงานปีใหม่ไทยในอดีตอีกด้วย
          กิจกรรมที่สร้างความสนุกสนานและสร้างความสามัคคีให้กับเด็ก ด้วย การแสดงรำวงสงกรานต์ และการละเล่นพื้นบ้านไทยในอดีต อาทิ การละเล่นมอญซ่อนผ้า รีรีข้าวสาร ตีวงล้อ ขี้ม้าก้านกล้วย และที่เป็นไฮไลต์ก็คือ การละเล่นลาวกระทบไม้ และ การก่อเจดีย์ทราย ซึ่งเป็นการละเล่นที่นอกจากต้องอาศัยความสามัคคีร่วมมือร่วมใจกันแล้ว เด็กจะต้องมีสมาธิ เพื่อให้ได้ผลสำเร็จของชื้นงาน 
          นอกจากนี้ เด็กจะได้ทำขนมไทย ที่ใช้สำหรับมอบให้กันในวันปีใหม่ อาทิ ลูกชุบ ทองหยอด  ไอติมหลอด ขนมกล้วย ด้วยฝีมือตัวเอง เพื่อนำไปมอบให้กับเพื่อน คุณครูและผู้ปกครองได้รับประทาน ฝึกให้เด็กมีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และระลึกถึงผู้มีพระคุณอีกด้วย ซึ่งทุกกิจกรรมนั้นสร้างความสุขสนุกสนานให้กับเด็กเป็นอย่างดี