ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: เมโทรซิสเต็มส์ฯ หรือ MSC เข้าร่วมงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day 2019)

          คุณกิตติ เตชะทวีกิจกุล (ที่สามจากซ้าย) รองประธานกรรมการ และคุณอรุณ ต่อเอกบัณฑิต (ที่สามจากขวา)กรรมการบริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ MSC ร่วมนำเสนอข้อมูลในงาน บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน "Opportunity Day 2019" เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 เพื่อนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ปี 2561 และกลยุทธ์ทางธุรกิจในปี 2562
          โดยในปี 2561 บริษัท มีรายได้จากการขายสินค้าและบริการรวม 7,974 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดิม 7.8% และมีกำไรสุทธิ 283 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 48 ล้านบาท คิดเป็น 20.5% บริษัทฯ และบริษัทย่อย ยังมีสินทรัพย์รวม 3,510 ล้านบาท หนี้สินรวม 1,648 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 1,862 ล้านบาท สำหรับโครงสร้างรายได้ของ "MSC" มาจากกลุ่มสินค้าซอฟต์แวร์โซลูชั่นและบริการ 40%, ด้านฮาร์ดแวร์ 36% และดิจิตอลพริ้นติ้ง 24% ตามลำดับ
          ในปี 2562 บริษัทได้วางกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ธุรกิจบริการเพื่อตอกย้ำศักยภาพการเป็นผู้นำด้านไอทีไว้ 5 ด้าน ได้แก่ 1.Digital Transformation Excellences 2.Product & Service Excellence 3. People Excellence 4. Customer Retention Excellence 5.Collaboration Excellence โดยยึดหลักการประกอบธุรกิจควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งด้านจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ การพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้กรอบวัฒนธรรมหลักขององค์กร (METRO Way) เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ir@metrosystems.co.th