ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดอบรม การประเมินดรรชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้า (EUI) และคาร์บอนฟุตพริ้นท์ เพื่อสร้างความตระหนักเรื่องอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

          3 เมษายน 2562 นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานกล่าวเปิดงานฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "แนวทางการประเมินดรรชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้า (EUI) และคาร์บอนฟุตพริ้นท์" โดยมีนางสาวลดา พันธ์สุขุมธนา ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและความตระหนักรู้ในเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นข้อกำหนดตามเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียวในหมวดการจัดการทรัพยากรและพลังงาน และหมวดการประเมินประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสม โดยได้รับเกียรติจาก นายปัญญวัฒน์ โกมุทบุตร ผู้อำนวยการสถาบันวิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนายอธิวัตร จิรจริยาเวช นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) สวทช. มาเป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม 320 ชั้น 3 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
          สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ มีนโยบายเป็นห้องสมุดสีเขียวที่มุ่งมั่นสร้างความเป็นเลิศในการให้บริการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ใช้บริการ ในปี 2561 มีพันธกิจในการสร้างความรู้ ความเข้าใจและความตระหนักรู้ในเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดให้มีโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการประเมินดรรชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้า (EUI) และคาร์บอนฟุตพริ้นท์ เพื่อรณรงค์เผยแพร่ความรู้และความมุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมและมีแนวทางการประเมินดรรชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้า (EUI) และคาร์บอนฟุตพริ้นท์ สามารถนำความรู้ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรม จำนวนกว่า 70 คน ประกอบด้วย บุคลากรกรมวิทยาศาสตร์บริการ สมาชิกเครือข่าย ศปว. สมาชิกเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ภาคเอกชนและผู้สนใจทั่วไป