ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

เกษตรฯ เผยผลสำเร็จ บริการซ่อมเครื่องยนต์เกษตรฟรีที่ขอนแก่น

          กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินการสร้างช่างเกษตรท้องถิ่นมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยการฝึกอบรมเกษตรกรผู้ใช้เครื่องยนต์เกษตร พัฒนาทักษะให้เป็นช่างเกษตรท้องถิ่น เพื่อให้เกษตรกรลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาและซ่อมแซมเครื่องยนต์เกษตร สามารถถ่ายทอดความรู้ด้านการใช้ บำรุงรักษา และให้บริการซ่อมเครื่องยนต์เกษตรแก่เกษตรกรในชุมชน
          นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ปัจจุบันกรมส่งเสริมการเกษตรสร้างช่างเกษตรท้องถิ่นแล้วเกือบหมื่นราย ล่าสุดกรมส่งเสริมการเกษตรจัดงานบริการซ่อมเครื่องยนต์เกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ศูนย์เรียนรู้
          การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ต.ภูผาม่าน อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น เพื่อให้บริการซ่อมเครื่องยนต์เกษตรฟรี มีเกษตรกรนำเครื่องยนต์เกษตรเข้ารับบริการรวมทั้งสิ้นจำนวน 102 เครื่อง ได้แก่ รถไถเดินตาม เครื่องตัดหญ้า เครื่องยนต์ดีเซลต้นกำลัง เครื่องพ่นสารสะพายหลัง เครื่องยนต์เบนซินต้นกำลัง เครื่องสูบน้ำ เครื่องปั่นไฟ และรถอีแต๋น ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตรและช่างเกษตรท้องถิ่นยังได้ถ่ายทอดความรู้การซ่อมแซมบำรุงรักษาแก่เกษตรกรที่นำเครื่องยนต์เกษตรเข้ามารับบริการด้วย
          นอกจากนั้น กรมส่งเสริมการเกษตร ยังจัดการแข่งขันช่างเกษตรท้องถิ่นระดับ 3 ที่จะมาให้บริการซ่อมเครื่องยนต์เกษตรฟรีแก่เกษตรกรในชุมชนด้วย เพื่อทบทวนความรู้ และพัฒนาทักษะการซ่อมเครื่องยนต์เกษตร ว่าสามารถใช้เครื่องมือซ่อม ปฏิบัติตามขั้นตอนการซ่อม และถอดประกอบชิ้นส่วนต่างๆ ได้สำเร็จถูกต้องปลอดภัย และสะอาด โดยผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ คือ นายไพรัต ตากิ่มนอก ช่างเกษตรท้องถิ่น จ.มุกดาหาร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คือ นายอดิศักดิ์ โสดสีกาวี ช่างเกษตรท้องถิ่น จ.เลย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คือ นายคณิศร ทนเอี่ยม
          ช่างเกษตรท้องถิ่น จ.ขอนแก่น ทุกรายได้รับได้รับประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล จากว่าที่ร้อยตรี ดร. สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร