ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

นักศึกษา ม.หอการค้าไทย คว้ารางวัลชนะเลิศ ประกวดสหกิจศึกษา

          ขอแสดงความยินดีกับคณะวิศวกรรมศาสตร์และบริหารธุรกิจ ในการส่งผลงานนักศึกษาที่เคยทำในการไปสหกิจศึกษาขณะเรียน เข้าประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น ปี 2562 สำหรับสถานศึกษาที่อยู่ในเครือข่ายภาคกลางตอนบน
          ในวันที่ 2 เมษายน 2562 ได้รางวัลทั้ง 2 กลุ่มที่ส่งเข้าประกวด ดังต่อไปนี้
          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
          ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
          เรื่อง การปรับปรุงประสิทธิภาพการส่งมอบสินค้า ฝ่ายปฏิบัติการโลจิสติกส์ (กรณีศึกษา โรงงานน้ำตาล AAA)
          โดย นส. ทิพย์วรรณ วรรณศรี และนายศราวุธ มังสระคู คณะวิศวกรรมศาสตร์
          รางวัลชนะเลิศ
          ด้านสังคมศาสคร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการ
          เรื่อง การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการควบคุมสินค้าคงคลังเพื่อพัฒนาการบริหารสินค้าคงคลัง
          โดย นายตะวัน สงคะกุล คณะบริหารธุรกิจ