ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: บันทึกข้อตกลงระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์และปปง.

          นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และพลตำรวจตรีปรีชา เจริญสหายานนท์ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการขอใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนสมาชิก จากฐานข้อมูลทะเบียนด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยวิธีเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้อง 1201 ชั้น 12 สำนักป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งการทำบันทึกข้อตกลงดังกล่าว เพื่อป้องกันการใช้สหกรณ์เป็นเครื่องมือแสวงหาผลประโยชน์ หรือใช้สหกรณ์เป็นเครื่องมือในการกระทำความผิด โดยการสืบค้นข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (Government Information Network : GIN) ซึ่งจะช่วยให้การสืบสวนและตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์และสำนักงาน ปปง. เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น