ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ปภ.รายงานมีจังหวัดได้รับผลกระทบจากวาตภัย 18 จังหวัด ประสานจังหวัดเร่งสำรวจพื้นที่ และให้การช่วยเหลือโดยด่วน

          กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานอิทธิพลความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม – 2 เมษายน 2562 มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย 18จังหวัด รวม 42 อำเภอ 76 ตำบล 200 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 919 หลัง ผู้เสียชีวิต 2 ราย บาดเจ็บ 1 ราย ซึ่ง ปภ.ได้ร่วมกับหน่วยทหาร จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยด่วน
          นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม - 2 เมษายน2562มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย 18 จังหวัด ได้แก่ บุรีรัมย์ กระบี่ พิจิตร ศรีสะเกษ สระแก้ว เพชรบูรณ์ หนองบัวลำภู พิษณุโลก เชียงใหม่ น่าน หนองคาย ลำปาง นครพนม ขอนแก่น กาฬสินธุ์ นครราชสีมา อุบลราชธานี และสุราษฎร์ธานี รวม 42 อำเภอ 76 ตำบล 200 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 919 หลัง ผู้เสียชีวิต 2 ราย บาดเจ็บ 1 ราย โดยในวันที่ 1 เมษายน 2562 มีสถานการณ์วาตภัยเพิ่มเติมในพื้นที่อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี รวม 1 ตำบล 3 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 8 หลัง ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัดหน่วยทหาร องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้น โดยแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภค กระเบื้อง มุงหลังคา และวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านเรือนแก่ผู้ประสบภัย รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่สำรวจและประเมินความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ทั้งการชดเชยความเสียหายของบ้านเรือนเป็นวัสดุก่อสร้าง หรือจ่ายเงินช่วยเหลือตามความเหมาะสม อีกทั้งจ่ายเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กำหนดแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบสภาพอากาศกับกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่า ในระยะนี้พื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกและภาคกลาง รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ยังคงมีพายุฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรง ปภ.จึงได้ประสานจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงภัย รวมถึงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่เสี่ยงภัย จัดเจ้าหน้าที่และมิสเตอร์เตือนภัยติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมจัดชุดเคลื่อนที่เร็ว เครื่องมืออุปกรณ์ประจำพื้นที่เสี่ยงให้พร้อมปฏิบัติการเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทันทีที่เกิดภัย ทั้งนี้ ขอฝากเตือนติดตามพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิด พร้อมปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัด ส่วนเกษตรกรให้จัดทำที่ค้ำยันต้นไม้หรือที่กำบัง เพื่อป้องกันพืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหาย ทั้งนี้ ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากพายุฤดูร้อน สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป