ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง ดำเนินการฝึกอบรมตามโครงการ EEC

          สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง ดำเนินการฝึกอบรมตามโครงการ EEC หลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขา การพัฒนาหัวหน้างาน (Supervisor Development) จำนวน 30 ชม.ระหว่างวันที่ 22 และ 27-29 มีนาคม มีผู้รับการฝึกอบรม จำนวน 40 คน 22 สถานประกอบกิจการ ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 1 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง โดยวิทยากร ผช.ดร.จิราพร ระโหฐาน ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี และทีมวิทยากร