ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: พัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม เพิ่มผลิตภาพแรงงานมุ่งสู่ SME 4.0

          นายสมศักดิ์ เพ็งธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคามมอบหมายฝ่ายแผนงานและประเมินผล ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "เครือข่ายเพิ่มผลิตภาพแรงงาน" ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย กลุ่มวิสาหกิจชุมชน/OTOP ผู้แทนภาครัฐ จำนวน 72 คน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ มีความรู้ ความเข้าใจถึงแนวทางการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน การคิดวิเคราะห์ความสูญเปล่า เทคนิควิธีการลดต้นทุนรวมทั้งแบ่งกลุ่มศึกษากระบวนการผลิต เลือกกระบวนงานที่มีความสำคัญระบุขั้นตอนและระยะเวลา คำนวณหาผลิตภาพ หาความสูญเปล่ากำหนดรูปแบบการทำงานที่มีปัญหา เลือกแนวทางปรับปรุงและศึกษาวิธีเปรียบเทียบผลก่อนและหลังการปรับปรุง วิทยากร อาจารย์ดร. โรจนี หอมชาลี โดยมี ปลัดจังหวัดมหาสารคาม นายนราธร ศรประสิทธิ์ เป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ ห้องสันตรัตน์ โรงแรมตักสิลา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม