ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

บตท. แถลงผลงานสิ้นปี 2561 (1 เมษายน 2562) กำไรสูงสุดนับตั้งแต่ก่อตั้งมา มุ่งสร้างดอกเบี้ยบ้านคงที่ ช่วยคนไทยมีบ้านจากกลไก Securitization เชื่อมโยงตลาดทุน-ตลาดเงิน

          นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ กรรมการและผู้จัดการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) รัฐวิสาหกิจ ประเภทสถาบันการเงินเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยผลงานภายหลังการประชุมคณะกรรมการบรรษัทฯ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 ว่า ปี 2561 (มกราคม – ธันวาคม) บตท. มีกำไรสุทธิ 102 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.8 เท่าเมื่อเทียบกับปี 2560 
          ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินแล้ว เป็นปีที่ บตท. มีกำไรสูงที่สุดนับตั้งแต่ก่อตั้งองค์กรมา ซึ่งเป็นผลจากการดำเนินงานและการเร่งแก้ปัญหาหนี้ กำไรสุทธิส่วนหนึ่งมาจากการบริหารจัดการหนี้เชิงรุกโดยเร่งรัดกระบวนการติดตามการชำระหนี้อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง รวมทั้งการปรับปรุงกระบวนการภายในเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loan : NPL) ณ สิ้นปี 2561 บตท. มีสินทรัพย์ รวม 18,972 ล้านบาท 
          BIS Ratio เท่ากับ 11.42 % และมีตราสารหนี้ภายใต้โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์คงค้างที่เป็นหุ้นกู้มีหลักประกัน จำนวน 12,507 ล้านบาท นอกจากนี้ บตท. ยังได้รับการคงอันดับเครดิตองค์กรและพันธบัตรไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกันของ บตท. รวมทั้งหุ้นกู้มีประกันตามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ที่ ระดับ AA- ด้วยแนวโน้ม "Stable" หรือ "คงที่" และได้รับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment หรือ ITA)  ในปี 2561 ที่ 93.13 เป็นอันดับที่ 7 จาก 54 รัฐวิสาหกิจ ในปี 2561 บตท. ดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ "สร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน ไปพร้อมกับการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการภายใน" โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการกองสินเชื่อ โดยให้ความสำคัญกับการป้องกันความเสี่ยงจากคุณภาพสินเชื่อ และขยายฐานคู่ค้าไปถึงกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และกลุ่มคู่ค้าที่มีศักยภาพอื่นๆ ภายใต้เงื่อนไขการจัดซื้อใหม่เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ภายใต้การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการแก้ไขหนี้และการบริหารจัดการ NPA รวมถึงการรักษาฐานลูกค้าชั้นดีกับผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยอัตราดอกเบี้ยคงที่ยาวสูงสุดถึง 10 ปี นอกจากนี้ ได้พัฒนาช่องทางการบริการและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและคู่ค้าอย่างต่อเนื่อง อาทิ การขยายช่องทางชำระผ่านแอปพลิเคชั่นธนาคาร (Mobile Banking) การบริการข้อมูลผ่าน Line@ เป็นต้น ตลอดจนการพัฒนาบุคลากร และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งการส่งเสริมความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) โดยลงนามความร่วมมือกับตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยมาเลเซีย (Cagamas Berhad) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเสริมรากฐานของบุคลากร และสร้างความแข็งแกร่งขององค์กรให้ยั่งยืน