ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

กปภ. มุ่งมั่นปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้น้ำ Save Water, You make it

          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ได้ดำเนินโครงการบริหารจัดการการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า (Demand-Side Management หรือ DSM) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ล่าสุดมีภาคีเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมโครงการ 40 หน่วยงานทั่วประเทศ เพื่อร่วมกันลดความเสี่ยงวิกฤตการณ์ขาดแคลนน้ำ ส่งเสริมการใช้น้ำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และมุ่งปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้น้ำของประชาชน
นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เปิดเผยว่า กปภ. ขานรับนโยบายชาติในเรื่องการบริหารจัดการการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าหรือ Demand-Side Management หรือ DSM ตั้งแต่ปี 2559 ที่ผ่านมา หน่วยงานเข้าร่วมโครงการสามารถประหยัดการใช้น้ำได้สูงสุดถึงร้อยละ 84.19 แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจจริง ๆ ของภาคีเครือข่าย และในปี 2562 กปภ. ยังคงดำเนินโครงการ DSM ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 
          โดยมีองค์กรเข้าร่วมโครงการ ฯ รวม 40 หน่วยงานทั่วประเทศ กิจกรรมประกอบด้วยการสำรวจอุปกรณ์และระบบท่อน้ำประปาภายใน การปรับเปลี่ยนใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำ ตลอดจนการจัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ภายใต้แนวคิด "SAVE WATER, YOU MAKE IT : ประหยัดน้ำคุณทำได้" รวมถึงการนำหลักการ 3R ได้แก่ Reduce (ลดการใช้น้ำ)Reused (นำน้ำมาใช้ซ้ำ) Recycle (นำน้ำมาใช้หมุนเวียน) ร่วมด้วย ทั้งนี้ จะมีการเก็บข้อมูลสถิติการใช้น้ำก่อนและหลังดำเนินกิจกรรมเพื่อนำมาเปรียบเทียบให้เห็นผลอย่างชัดเจน พร้อมประเมินผลความคุ้มค่า และรับข้อสังเกตต่าง ๆ ในระหว่างการดำเนินโครงการ ฯ มาปรับปรุง นอกจากนี้ กปภ. ยังคงติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่เคยเข้าร่วมโครงการ ฯ ใน 3 ปีที่ผ่านมา เพื่อให้การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่ามีความยั่งยืนสืบไป
          ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า การรณรงค์ภาคส่วนต่าง ๆ ให้เลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำที่มีประสิทธิภาพสูง เช่น ก๊อก ชักโครก หัวฉีดประหยัดน้ำ แทนอุปกรณ์ที่มีอยู่เดิมหรือหมดอายุการใช้งาน การติดตั้ง Aerator หรือ อุปกรณ์เติมอากาศที่หัวก๊อกเพื่อช่วยลดปริมาณการไหลของน้ำ ล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยภายนอกที่ต้องใช้เงินงบประมาณ ซึ่ง กปภ. ยังคงมุ่งหวังต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าของประชาชน จึงจะยังคงดำเนินการควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกที่ดี ตามแนวคิด Save Water, You make it หรือ ประหยัดน้ำคุณทำได้ เพื่อรักษาทรัพยากรน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด