ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม มอบ 3 รางวัลต้นแบบคนดี สาขาการส่งเสริมดนตรี สาขาการพัฒนาสังคมเมือง และสาขาการพัฒนาการศึกษา

          ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมต้นแบบคนดี มอบรางวัล SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม ประจำปี 2561 สาขาการส่งเสริมดนตรี แก่ น.ส. อัญชลี เมฆวิบูลย์ ครูชำนาญการพิเศษ ร.ร. บ้านเทอดไทย จ. เชียงราย สาขาการพัฒนาสังคมเมือง แก่ โครงการ "เจมส์ คันนาทองคำ" ก่อตั้งโดย ดร. ทวีพงษ์ อินวงศ์สกุล และโครงการ "พี่สร้างสรรค์ น้องสร้างศิลป์" ก่อตั้งโดย นายชยานนท์ ปัญญาธีรพงษ์ และสาขาการพัฒนาการศึกษา แก่ ดร. กัญญา สมบูรณ์ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ร.ร. ปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ จ. แม่ฮ่องสอน          
          ดร. กฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งส่งเสริมผู้ทำความดีที่อุทิศตนเพื่อสังคมในด้านต่าง ๆ อย่างทุ่มเทและเสียสละ พร้อมเป็นแบบอย่างและต่อยอดคุณความดีไปในสังคม โดยเมื่อวันที่ 26-27 มี.ค. ที่ผ่านมา มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดพิธีมอบรางวัล SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม ประจำปี 2561 ขึ้นที่จังหวัดเชียงราย ส่งเสริมต้นแบบคนดีใน 3 สาขา ได้แก่ 1) สาขาการส่งเสริมดนตรี คัดเลือกโดย มูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข เป็นองค์กรที่มุ่งใช้ดนตรีพัฒนาเยาวชนและสังคมไทย 2) สาขาการพัฒนาสังคมเมือง คัดเลือกโดย มูลนิธิวิมุตตยาลัย ดำเนินงานด้านการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนเมือง 3) สาขาการพัฒนาการศึกษา คัดเลือกโดย มูลนิธิศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย เป็นองค์กรที่มีเจตนารมณ์มุ่งมั่นส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศชาติ
          คนดีต้นแบบที่ได้รับรางวัลใน 3 สาขา ได้แก่ 1) น.ส. อัญชลี เมฆวิบูลย์ ครูชำนาญการพิเศษ ร.ร. บ้านเทอดไทย อ. แม่ฟ้าหลวง จ. เชียงราย ผู้ก่อตั้งวงขับร้องประสานเสียงชาติพันธุ์ ได้รับรางวัลสาขาการส่งเสริมดนตรี 2) โครงการ "เจมส์ คันนาทองคำ" อ. เทิง จ. เชียงราย ก่อตั้งโดย ดร. ทวีพงษ์ อินวงศ์สกุล และ โครงการ "พี่สร้างสรรค์ น้องสร้างศิลป์: ศูนย์ดนตรี กวี ศิลป์ กลุ่มเมล็ดพันธุ์พบดินเพื่อพ่อของแผ่นดิน" ก่อตั้งโดย นายชยานนท์ ปัญญาธีรพงษ์ ได้รับรางวัลสาขาการพัฒนาสังคมเมือง และ 3) ดร. กัญญา สมบูรณ์ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ร.ร. ปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ อ. ปางมะผ้า จ. แม่ฮ่องสอน ได้รับรางวัลสาขาการพัฒนาการศึกษา 
          รศ. ดร. สุกรี เจริญสุข ประธานกรรมการมูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข กล่าวว่า มูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่มีส่วนร่วมสนับสนุนครูอัญชลีผู้ได้รับรางวัล "สุกรี เจริญสุข" ซึ่งเป็นตัวอย่างของครูดนตรี ผู้ทำความดีเพื่อเด็กและสังคม ทำให้ตระหนักว่า "ดนตรีไม่มีเชื้อชาติ ไม่มีชนชั้น ไม่มีพรมแดน ดนตรีสำหรับเด็กทุกคน" โดยครูอัญชลีได้ใช้ดนตรีเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมความรักแผ่นดินให้แก่เด็กชนเผ่า ทั้งนี้ ขอขอบคุณโครงการ SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม ซึ่งจัดโดยมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ส่งเสริมให้ดนตรีมีคุณค่า และยังสามารถใช้เป็นสื่อกลางเชื่อมระหว่างสังคมและความดีได้อีกด้วย
          พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ประธานมูลนิธิวิมุตตยาลัย กล่าวว่า รางวัล "อิสรเมธี" ปีนี้มอบให้ 2 โครงการ ได้แก่ โครงการ "เจมส์ คันนาทองคำ" เกิดด้วยแรงบันดาลใจของ ดร. ทวีพงษ์ อินวงศ์สกุล ผู้นำทฤษฎีพุทธเศรษฐศาสตร์และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง ร. 9 มาสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่มีจุดเด่นผสมผสาน "การทำมาหากินคู่กับการทำมาหาธรรม" ยึดหลักเกษตรกรรมแบบอินทรีย์วิถีพุทธ และโครงการ "พี่สร้างสรรค์ น้องสร้างศิลป์: ศูนย์ดนตรี กวี ศิลป์ กลุ่มเมล็ดพันธุ์พบดินเพื่อพ่อของแผ่นดิน" มุ่งสืบทอดศิลปวัฒธรรมท้องถิ่น ปลูกฝังให้เยาวชนมีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตอาสาช่วยเหลือเกื้อกูลและรักบ้านเกิด รางวัลนี้จะมีส่วนส่งเสริมคนเก่ง คนดีที่ทำงานเพื่อเพื่อนมนุษย์ให้มีกำลังใจและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมต่อไป
          นพ. สุรพจน์ สุวรรณพานิช ประธานกรรมการมูลนิธิศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย กล่าวว่า มูลนิธิศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย มีภารกิจสรรหาบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษา เพื่อรับรางวัล "ศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย" โดยคัดเลือก ดร. กัญญา สมบูรณ์ ครูผู้เสียสละที่อุทิศตนเพื่อการศึกษา พัฒนาโรงเรียนห่างไกล และพลิกฟื้นชุมชนเสื่อมโทรมที่เต็มไปด้วยปัญหายาเสพติด เปลี่ยนเป็นโรงเรียนและชุมชนปลอดยาเสพติด และกลายเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่พอเพียง โดยขอขอบคุณโครงการ SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม ที่ทำให้สังคมไทยมีต้นแบบของผู้ทำความดี เป็นแรงบันดาลใจให้คนทำดี ส่งเสริมการสร้างประโยชน์แก่สังคมอย่างยั่งยืน
          โครงการ SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม มีเป้าหมายส่งเสริมองค์กรและผู้ทำความดีที่อุทิศตนเพื่อสังคมใน 7 สาขา ได้แก่ สาขาการส่งเสริมดนตรี สาขาการส่งเสริมกีฬา สาขาการพัฒนาสังคมเมือง สาขาการพัฒนาชนบท สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนและสังคม สาขาการพัฒนาการศึกษา และสาขาการพัฒนาห้องสมุด รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.setsocialimpact.com