ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

Super Poll ฉลาก อาหาร และ ยา

          ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นและพฤติกรรมของประชาชนผู้บริโภค เรื่อง ฉลาก อาหาร และ ยา กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพ จำนวนทั้งสิ้น 2,112 ตัวอย่าง โดยดำเนินโครงการระหว่าง วันที่ 1 - 26 มีนาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 42.8 ซื้อสินค้า เช่น ยา อาหาร เครื่องสำอาง หน้ากากอนามัย ฯลฯ จาก ห้างสรรพสินค้า รองลงมาคือ ร้อยละ 31.0 ซื้อจากร้านสะดวกซื้อ / โชว์ห่วย ร้อยละ 14.2 ซื้อจาก ตลาดนัด และร้อยละ 11.7 ซื้อผ่านทาง ออนไลน์
          ที่น่าพิจารณาคือ เกินครึ่งหรือร้อยละ 55.9 ไม่ได้สังเกต เลข อย. ข้างบรรจุภัณฑ์ หีบห่อ ก่อนซื้อ และร้อยละ 45.2 อ่านบางครั้ง ร้อยละ 41.3 ไม่ค่อยอ่าน ถึง ไม่อ่านเลย และร้อยละ 13.5 อ่านฉลากก่อนซื้อทุกครั้ง
          ที่น่าเป็นห่วงคือ ร้อยละ 55.4 ไม่รู้ความแตกต่างของเลข อย. ในแต่ละผลิตภัณฑ์ ในขณะที่ร้อยละ 44.6 รู้ นอกจากนี้ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 42.7 เข้าใจปานกลางในการอ่านฉลากของ อย. ในขณะที่ร้อยละ 37.0 เข้าใจน้อยถึงไม่เข้าใจเลย และมีร้อยละ 20.3 ที่เข้าใจมาก ถึง มากที่สุด ตามลำดับ