ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: ประชุมสหกรณ์ในโครงการพระราชดำริ

          นายพลดล เจนนุวัตร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 จัดประชุมโครงการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการพระราชดำริ ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ถนนพิชัย เขตดุสิต โดยมีประธาน คณะกรรมการ และสมาชิกสหกรณ์โบ๊เบ๊เฉลิมพระเกียรติ จำกัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 40 คน เข้าร่วมการประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจให้บุคลากรของสหกรณ์เห็นถึงประโยชน์ของการรวมกลุ่ม การแก้ไขปัญหาและการเรียนรู้ร่วมกัน สามารถดำเนินกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสมาชิกด้านเศรษฐกิจและสังคม ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยใช้หลักการ อุดมการณ์และวิธีการสหกรณ์ และร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์ โดยผลักดันให้มีปริมาณธุรกิจเพิ่มมากขึ้น