ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

การเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน ครั้งที่ 23 การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน ครั้งที่ 5 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 2-5 เมษายน 2562 ณ จังหวัดเชียงราย

          นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง แถลงว่า กระทรวงการคลังมีความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน ครั้งที่ 23 การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน ครั้งที่ 5 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-5 เมษายน 2562 ณ จังหวัดเชียงราย ทั้งในด้านสารัตถะหรือเนื้อหาสาระของการประชุมและการเตรียมการต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมประชุมในด้านต่างๆ 
          การประชุมในครั้งนี้คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 300 คน ประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน เจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลัง และธนาคารกลางอาเซียน+3 ผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรระหว่างประเทศต่าง ๆ ได้แก่ ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank) สำนักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคอาเซียน+3 (ASEAN+3 Macroeconomic Research Office: AMRO) ธนาคารโลก (World Bank) และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund: IMF) รวมทั้งผู้แทนจากภาคธุรกิจต่างประเทศที่จะมีการหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน อาทิ สภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน (ASEAN Business Advisory Council: ASEAN-BAC) สภาธุรกิจสหภาพยุโรป-อาเซียน (EU-ASEAN Business Council: EU-ABC) และสภาธุรกิจสหรัฐอเมริกา-อาเซียน (US-ASEAN Business Council: US-ABC) เป็นต้น
          สำหรับการเตรียมความพร้อมด้านสารัตถะหรือเนื้อหาสาระของการประชุมนั้น กระทรวงการคลังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแลภาคการเงินไม่ว่าจะเป็นธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ในการเตรียมงานด้านสารัตถะของการประชุม โดยในขณะนี้กระทรวงการคลังมีความพร้อมและมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้ประเทศสมาชิกอาเซียนยกระดับความร่วมมือด้านการเงินการคลังในอาเซียนให้มากขึ้น เพื่อให้ภูมิภาคอาเซียนสามารถเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดหลัก (Theme) ของการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของไทยในปีนี้ คือ "Advancing Partnership for Sustainability" หรือ "ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน"
          ในส่วนของด้านพิธีการและอำนวยการในภาพรวม ซึ่งครอบคลุมถึงการต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมด้านท่าอากาศยาน การจัดเตรียมสถานที่ประชุม การประชาสัมพันธ์ การรักษาความปลอดภัยและการจราจร กระทรวงการคลังได้รับความร่วมมืออย่างดีจากหน่วยงานต่างๆ เช่น กระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นต้น นอกจากนี้ กระทรวงการคลังได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายในการประสานหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย สนับสนุนประชาสัมพันธ์ และอำนวยความสะดวกในการจัดประชุมฯ และร่วมเป็นเจ้าภาพการประชุมดังกล่าว 
          อนึ่ง การเป็นเจ้าภาพที่ดีเกิดจากความร่วมมือกันของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐบาล ภาคเอกชน รวมทั้งประชาชนโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย กระทรวงการคลังขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือในการเตรียมการด้านต่าง ๆ รวมทั้งขอให้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีในการต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุมในครั้งนี้จะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ราบรื่นและมีประสิทธิภาพ 
          สำนักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
          โทร. 0 2273 9020 ต่อ 3613