ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

มกอช. ร่วม Workshop กับภาคีเครือข่าย 9 ประเทศ เรื่อง การใช้งานระบบ TRACES

          นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เป็นประธานเปิดการอบรมเรื่อง "Regional Workshop on the use of TRACES" ภายใต้โครงการ Better Training for Safer Food (BTSF) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าหน่วยงานผู้บริโภค สุขภาพ การเกษตรและอาหาร (The Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency - CHAFEA) และสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบด้วยผู้แทนจาก 9 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม และไทย จำนวน 31 คน โดยมี Mr. LAURENT LOURDAIS ทูตที่ปรึกษาด้านการเกษตร มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช และสิ่งแวดล้อม ของสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม ณ โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20 กรุงเทพฯ
          การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ เพื่อแนะนำการใช้งานระบบ Trade Control and Expert System (TRACES) ซึ่งเป็นระบบติดตามการเดินทางของอาหารของสหภาพยุโรป ทำหน้าที่ติดตามการเดินทางของสัตว์เพื่อการบริโภค อาหาร อาหารสัตว์ และพืช ที่นำเข้าจากประเทศคู่ค้านอกสหภาพยุโรปกว่า 70 ประเทศทั่วโลก ระบบติดตามนี้จะสามารถตรวจสอบโรคที่เกิดขึ้นในสัตว์และเหตุการณ์ที่อาจเป็นภัยต่อสุขภาพได้อย่างรวดเร็วทำให้สามารถจัดการกับ
          ความเสี่ยงได้อย่างทันท่วงทีและเพิ่มความรวดเร็วในขั้นตอนการดำเนินเอกสาร อำนวยความสะดวกให้การค้าระหว่างประเทศคู่ค้ามีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น
          นอกจากนี้ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบ ณ ชายแดน รวมถึงการควบคุมการนำเข้าสินค้าปศุสัตว์ พืช ออร์แกนิค และไม้ ตลอดจนการมุ่งหวังให้เห็นประโยชน์ของการใช้งานระบบ TRACES และการพัฒนาระบบในลักษณะดังกล่าวในประเทศผู้เข้าร่วม