ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับ มรภ.สวนสุนันทา และ มรภ.ธนบุรี

          ผนึกเครือข่ายครุศาสตร์พัฒนาเครือข่ายผู้ดูแลนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
          คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการประชุมเครือข่ายผู้ดูแลนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา 2562 และการลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ปีการศึกษา 2562 - 2565 มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา มรภ.สวนสุนันทา และมรภ.ธนบุรี โดยมี ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมการบรรยาย เรื่อง การมีส่วนร่วมในการพัฒนาครูยุคใหม่สู่ความยั่งยืนในวิชาชีพ วิทยากรโดย รศ.ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล ซึ่งมีการแจ้งขั้นตอนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2562 โดย มรภ.สวนสุนันทา มรภ.ธนบุรี และมรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
          ทั้งนี้มีพิธีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง ผศ.ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มรภ.สวนสุนันทา และผู้บริหารโรงเรียน และพิธีมอบตัวนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 1/2562 ณ หอประชุม อาคาร 1 ชั้น 4