ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

มรภ.สงขลา อบรมให้บริการช่วยเหลือเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

          มรภ.สงขลา จัดอบรมให้บริการช่วยเหลือครอบครัวเด็กที่มีความต้องการพิเศษ เทียบเชิญวิทยากรให้ความรู้ผู้ปกครองเข้าใจแนวทางส่งเสริมพัฒนาการ พร้อมสอนทักษะสื่อสาร ลดพฤติกรรมอาละวาด เตรียมตัวเข้าโรงเรียน
          ผศ.ดร.โสภณชัย วัฒนกุลวานิช รักษาการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้หน่วยบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษและครอบครัว จัดอบรมเรื่องการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัวสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ วัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและคำปรึกษาแก่ผู้ปกครองเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก ตลอดจนจัดบริการและความช่วยเหลือที่เหมาะสม โดยเชิญวิทยากร ผศ.ดร.ยุวดี วิริยางกูร อาจารย์ภาควิชาพื้นฐานและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาบรรยายในหัวข้อการสอนให้สื่อสาร สอนมารยาทและกาลเทศะ ลดพฤติกรรมอาละวาดเมื่อถูกขัดใจ การเตรียมตัวเข้าโรงเรียน ควบคู่ไปกับการฝึกปฏิบัติในหัวข้อ แผนการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว โดยมีผู้ปกครองเด็กที่มีความต้องการพิเศษเข้าร่วมอบรมจำนวน 20 คน 
          อาจารย์หทัยภัทร ศรีชัยชนะ จากหน่วยบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษและครอบครัว สถาบันพัฒนาการการศึกษาพิเศษ มรภ.สงขลา ผู้เสนอโครงการ กล่าวว่า สังคมปัจจุบันมองเห็นคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มากขึ้น ชุมชนเปิดโอกาสให้ทุกคนในสังคมไม่ว่าจะมีความแตกต่างกันหรือไม่ สามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างได้อย่างมีความสุข รวมถึงเด็กที่มีความต้องการพิเศษที่ได้รับโอกาสให้เข้าสู่สังคมมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการศึกษาชาติที่ให้โอกาสทางการศึกษาแก่คนไทยทุกคนให้สามารถเรียนได้ในทุกที่ เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกัน การจัดการศึกษาพิเศษเป็นการศึกษาให้ผู้เรียนที่มีความสามารถ ความต้องการจำเป็นพิเศษและความถนัดแตกต่างกัน ให้ได้รับการพัฒนาได้อย่างเต็มที่ตามศักยภาพของตนเอง ภายใต้หลักการให้บริการและช่วยเหลือเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
          "หน่วยบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษฯ ให้ความสำคัญกับผู้ปกครองเป็นหลัก ในขณะที่ครูและนักวิชาชีพจะเป็นตัวที่คอยเสริม ผู้ปกครองจึงจำเป็นต้องได้รับความรู้เกี่ยวกับการดูแลเด็กมีความต้องการพิเศษและความช่วยเหลืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทุกด้าน เพื่อให้เด็กได้รับการกระตุ้นพัฒนาการและได้รับการช่วยเหลือให้เร็วที่สุด" อาจารย์หทัยภัทร กล่าว
          ด้าน ผศ.ดร.ยุวดี วิริยางกูร วิทยากร กล่าวเพิ่มเติมว่า ออทิสติก (Autistic Disorder) เป็นโรคทางจิตเวชที่มีความผิดปกติด้านพัฒนาการทางสมองที่ล่าช้าใน 3 ด้าน คือ ด้านสังคม ด้านการพูด และ ด้านภาษาหรือพฤติกรรม ซึ่งประเทศไทยพบอัตราผู้ป่วยโรคออทิสติกได้ 6 คน ในประชากรทุกๆ 1,000 คน คาดว่าทั่วประเทศจะมีเด็กป่วยเป็นโรคนี้ประมาณ 3,000 คน ซึ่งในจำนวนนี้ยังเข้าถึงบริการน้อยมากประมาณร้อยละ 10 หรือปีละ 30,000 กว่าคนเท่านั้น อีกทั้งสาเหตุของภาวะออทิสติกยังเกิดจากการเลี้ยงดูของพ่อแม่ ความผิดปกติทางสมอง (ระบบประสาท) ทั้งก่อนคลอดและหลังคลอด ความผิดปกติของโครโมโซม Fragile x Syndrome Down Syndromeความผิดปกติของการเผาผลาญสารอาหาร เช่น นมวัว ข้าวสาลี น้ำตาล โรคติดเชื้อ (หัดเยอรมัน) หรือแม้แต่พันธุกรรมและสาเหตุอื่นๆ อย่างวัคซีน เป็นต้น