ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

วว.ร่วมสัมมนาผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ (SOE CEO Forum) ครั้งที่ 3

          ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมงานสัมมนาผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ (SOE CEO Forum) ครั้งที่ 3 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง โดยมี ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมมอบโยบาย เรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้วยพลังรัฐวิสาหกิจ เน้นย้ำรัฐวิสาหกิจควรใช้จุดแข็งขององค์กรให้เป็นประโยชน์ ในการผลักดัน เปลี่ยนแปลง และร่วมมือกันพัฒนาและสร้างความเติบโตให้เศรษฐกิจ สังคม ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งควรคำนึงถึงการบริหารและแลกเปลี่ยนฐานข้อมูล Big data ระหว่างกัน เพื่อนำมาใช้เป็นฐานข้อมูลเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ประชาชน
โอกาสนี้ ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว. เป็นผู้แทนผู้บริหารรัฐวิสาหกิจในสาขาสังคมและเทคโนโลยี กล่าวถึงแนวทางการปรับปรุงเพื่อขับเคลื่อนรัฐวิสาหกิจในด้านต่างๆ มุ่งเน้นการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างให้คล่องตัวต่อการทำงาน และการพัฒนาระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจที่ควรมุ่งเน้นการประเมินผลผลิต และผลลัพธ์เชิงคุณภาพ