ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: ศศินทร์และไทยพาณิชย์ลงนามความร่วมมือโครงการ SCB Future Leader Challenge (SCBFLC) 2019

          Sasin School of Management ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ จัดการแข่งขัน SCB Future Leader Challenge SCBFLC) 2019 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาปริญญาโทจากสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศแข่งขันการนำเสนอแผนธุรกิจจากกรณีศึกษาทางธุรกิจที่เกิดขึ้นจริง เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ท้าทายเสมือนเป็นการเตรียมความพร้อมในการทำงานจริงให้กับผู้เข้าแข่งขันที่จะนำทักษะการวางแผนความรู้ทางด้านการบริหารธุรกิจมาประยุกต์ใช้สำหรับกรณีศึกษาด้าน E-commerce, Logistics Services และ Digital Banking เพื่อให้ก้าวทันโลกปัจจุบันและนำเทคโนโลยีที่น่าสนใจมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจได้อย่างเหมาะสม โดยมี นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ Sasin School of Management และนางสาว พรรณพร คงยิ่งยง รองผู้จัดการใหญ่อาวุโสประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมลงนามสัญญาความร่วมมือ ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่