ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ธพว.แต่งตั้ง “พงชาญ สำเภาเงิน” ทำหน้าที่รักษาการกรรมการผู้จัดการ

          คณะกรรมการ ธพว. มีมติแต่งตั้ง "นายพงชาญ สำเภาเงิน" รองกรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป
          คณะกรรมการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายพงชาญ สำเภาเงิน รองกรรมการผู้จัดการ เป็น รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และธนาคารแห่งประเทศไทยให้ความเห็นชอบแล้ว โดยให้มีอำนาจกระทำการแทนกรรมการผู้จัดการในกิจการของธนาคาร ตามความในมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2545 ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป
          นายพงชาญ สำเภาเงิน ปัจจุบัน อายุ 59 ปี
          ประวัติการศึกษา
          - ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
          - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
          
          ประวัติการทำงาน
          - รองกรรมการผู้จัดการ รับผิดชอบเป้าหมายสินเชื่อ กำกับดูแลสายงานวิเคราะห์สินเชื่อ สายงานปฏิบัติการและฝ่ายสินเชื่อขนาดกลาง
          - รองกรรมการผู้จัดการ สายงานวิเคราะห์สินเชื่อ และสายงานปฏิบัติการ
          - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานวิเคราะห์สินเชื่อ
 
 

          - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสินเชื่อ 3
          - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสินเชื่อและฝ่ายสินเชื่อขนาดกลาง 3
          - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสินเชื่อนครหลวง 1
          - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสินเชื่อ
          - ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายสินเชื่อ 2
          
          การอบรม
          - หลักสูตร นักบริหารระดับสูง ปี 2554 จัดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม
          - หลักสูตร เศรษฐกิจดิจิทัลสำหรับผู้บริหาร ปี 2560 จัดโดยมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ
          - หลักสูตร วิทยาการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง(วบส.) จัดโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์