ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

มทร.พระนคร รณรงค์ประชาธิปไตย กระตุ้น ปชช.ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง

          เมื่อเร็วๆ นี้ รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการ "ราชมงคลพระนครเรียนรู้อย่างเท่าทัน ร่วมสร้างสรรค์ ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร" ณ ห้องประชุม 1101 ชั้น 1 อาคารคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์) โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมเดินขบวนบริเวณตลาดเทเวศร์โดยรอบมหาวิทยาลัย พร้อมแจกแผ่นพับรณรงค์และส่งเสริมให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย และยังเป็นการกระตุ้นให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการทางการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยผ่านการเลือกตั้ง อีกทั้งเสริมสร้างความรู้ ทัศนคติ และประสบการณ์ในแบบวิถีประชาธิปไตยอย่างแท้จริง