ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ศรีปทุม พัฒนาศักยภาพคณาจารย์สู่ “SPU Super Coach-Super Growth” #3

          SPU Dynamic University เดินหน้าพัฒนาศักยภาพคณาจารย์สู่การเป็น"SPU Super Coach-Super Growth" รุ่นที่ 3 โดย โค้ชตั๊ง - คุณกิตติภัฏ ชุณหวิริยะกุล : LMI Executive Coach, Certified, LMI (USA)
          อาจารย์อัญญา ศรีสมพร ผู้อำนวยการสำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "SPU Super Coach-Super Growth" รุ่นที่ 3 โดยมี โค้ชตั๊ง - คุณกิตติภัฏ ชุณหวิริยะกุล : LMI Executive Coach, Certified, LMI (USA) เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์พร้อมเทคนิคการเป็น Super Coach-Super Growth "เพราะการโค้ชช่วยให้คุณเติบโตแบบก้าวกระโดดกว่าที่คิด" ให้กับคณะผู้บริหารและคณาจารย์ SPU ณ ห้อง Convention 1 ชั้น 4 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อเร็วๆนี้
          ทั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ พัฒนาภาวะผู้นำให้สูงขึ้น เพิ่มทักษะในการแก้ไขปัญหาได้ด้วยตัวเอง มีทักษะการวางแผนร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ มีทัศนคติที่ดีขึ้น มีความสุขในการทำงานมากขึ้นอย่างแท้จริง และมีแรงจูงใจและมุ่งมั่นต่อผลสำเร็จในงานของตนและทีม รู้จักลำดับความสำคัญของงาน เลือกทำงานที่ให้ผลตอบแทนสูง และทำงานอย่างเต็มความสามารถของแต่ละบุคคลและทีมงาน