ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ผู้บริหาร ม.ศรีปทุม ชลบุรี บริการวิชาการสู่สังคม ร่วมเสวนาการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาภาคตะวันออก

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร ระโหฐาน ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ได้รับเชิญเป็นผู้ดำเนินการเสวนา หัวข้อ การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาภาคตะวันออก : บูรณาการ และสร้างความร่วมมือทุกมิติ (Driving Education Management in the Eastern Region : linking, integration and creation cooperation in all dimensions) โดย พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการเสวนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ขับเคลื่อนการจัดการการศึกษาภาคตะวันออกให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ด้านการเชื่อมโยงบูรณาการ และการมีส่วนร่วมกับองค์กรหลักและหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมเสวนาประกอบด้วย ดร.ชอุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค 13 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 9 , ดร.ธวัชชัย อุ่ยพานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา , ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษจินดา ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขึ้นพื้นฐาน ,นางวัฒนาโสภี สุขสอาด ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์นโยบายและแผนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา , นายวราวุธ พยัคฆพงษ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคตะวันออก , ดร.อภิชาติ ทองอยู่ ประธานคณะทำงานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC-HDC) ผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วยศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัด ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ในพื้นที่ภาคตะวันออก 8 จังหวัด จำนวน 150 คน ณ โรงแรมชลจันทร์ พัทยา รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี