ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

วศ. เปิดนิทรรศการหนังสือหายากด้านวิทยาศาสตร์ ให้ผู้สนใจได้ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ค้นคว้าวิจัยองค์ความรู้หายาก

          นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดนิทรรศการหนังสือหายากด้านวิทยาศาสตร์และกำเนิดกรมวิทยาศาสตร์ โดยนางสาวลดา พันธ์สุขุมธนา ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวรายงานถึงเป้าหมายการจัดนิทรรศการเพื่อให้เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้สิ่งพิมพ์หายากด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของประเทศ นิทรรศการเปิดให้เข้าชมในเวลาราชการตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม ถึง 30 เมษายน 2562 ณ ชั้น 5 หอสมุดวิทยาศาสตร์ ดร. ตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ ราชเทวี กรุงเทพฯ
          นางอุมาพร สุขม่วง กล่าวว่า สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นห้องสมุดเฉพาะ ที่รวบรวมและให้บริการสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่งให้บริการประชาชนในด้านสารสนเทศเฉพาะสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนับจากปี พ.ศ. 2476 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ทำให้มีสิ่งพิมพ์ที่เป็นเอกสารหายาก มีเนื้อหาที่มีคุณค่าทางวิชาการที่นักวิทยาศาสตร์ในอดีตได้ศึกษาวิจัย วิเคราะห์ ทดสอบ และรายงานผลการศึกษาทดลองต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาของประเทศ รวมทั้งให้ความรู้แก่สังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
          ทั้งนี้การจัดนิทรรศการครั้งนี้เป็นการประมวลองค์ความรู้จากเอกสารหายากเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้สนใจได้มาศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้จากองค์ความรู้ของนักวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจ จึงขอเชิญชวนประชาชนและผู้สนใจเข้ามาชมนิทรรศการหนังสือหายากด้านวิทยาศาสตร์ ต้นกำเนิดของงานวิเคราะห์ทดสอบ ที่มีคุณค่าทางวิชาการและประวัติศาสตร์ เพื่อเป็นเอกสารที่เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ และใช้เป็นเอกสารอ้างอิงสำหรับการค้นคว้าวิจัยต่อไป