ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

วว.ร่วมหารือจังหวัดลำพูนบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้การถ่ายทอดเทคโนโลยียืดอายุลำไยเพื่อการส่งออก พร้อมขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

          นายอภิชาติ  โตดิลกเวชช์   คณะกรรมการบริหาร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว. นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการกลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ พร้อมคณะ เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้การถ่ายทอดเทคโนโลยียืดอายุลำไยเพื่อการส่งออก พร้อมทั้งร่วมหารือกับ  นายอรรษิษฐ์  สัมพันธรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และคณะ ถึงแนวทางการจัดการและใช้ประโยชน์พื้นที่ตั้งของโรงรมก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ระบบควบคุมสภาวะต้นแบบ ( ซึ่งเป็นโรงรมต้นแบบแห่งแรกของประเทศไทย ที่นำเทคโนโลยีการรมควันลำไยด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ของ วว. เข้ามาใช้ในระบบ มีประสิทธิภาพควบคุมปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ตกค้างในเนื้อลำไยได้  ช่วยลดการใช้กำมะถัน ลดปริมาณการปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ออกสู่บรรยากาศ  ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน ช่วยยืดอายุการเก็บผลลำไยหลังการเก็บเกี่ยวได้นานขึ้น 30-45 วัน เสริมสร้างขีดความสามารถการส่งออกลำไยที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาดต่างประเทศ) เพื่อหาแนวทางปฏิบัติในการขอใช้และจัดการพื้นที่ตั้งศูนย์การเรียนรู้การถ่ายทอดเทคโนโลยียืดอายุลำไยฯ และส่งเสริมผลผลิตลำไยของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดลำพูนให้ได้มาตรฐาน ซึ่งเป็นการขับเคลื่อน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ลงสู่พื้นที่ในจังหวัดลำพูน ให้สามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของจังหวัดลำพูนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เมื่อวันที่ 6-7 มีนาคม 2562 ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน