ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดกิจกรรม “ครอบครัวใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม จิตเบิกบาน ผ่านพฤกษา นานาประโยชน์” ให้แก่ผู้สูงวัย

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 ส่วนเผยแพร่ความรู้ สำนักส่งเสริมความรู้และกิจการพฤกษศาสตร์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) โดยองค์การฯ ให้ความสำคัญกับผู้สูงวัยเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพืช การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรเพื่อให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่ดี การรับผิดชอบร่วมกันในชุมชน นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นผ่านกิจกรรม "ครอบครัวใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม จิตเบิกบาน ผ่านพฤกษา นานาประโยชน์" เพื่อให้ผู้สูงวัยมีความรู้เรื่องความหลากหลายของพืชการปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม และเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของสวนพฤกษศาสตร์ ในการเป็นแหล่งรวบรวมความหลากหลายของพรรณพืช การใช้ประโยชน์จากพืช และสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ ภายในกิจกรรมมีการบรรยายให้ความรู้การใช้ประโยชน์จากพืช ชมพรรณไม้ในสวน และฝึกทำขนมไทย โดยมีวิทยากรจากองค์การสวนพฤกษศาสตร์ และอดีตอาจารย์สอนการทำขนมจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ให้ความรู้แก่ผู้สูงวัยจากชุมชนต่างๆ ในอำเภอแม่ริม จ.เชียงใหม่ จำนวน 50 คน ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่