ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน ประกาศผลรางวัลนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยม ประจำปี 2561

          นายสมบัติ นราวุฒิชัย เลขาธิการและกรรมการผู้อำนวยการ สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน เปิดเผยว่าทางสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน ได้ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดงานมอบรางวัลนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยม ประจำปี 2561 เพื่อส่งเสริมนักวิเคราะห์ให้มีการพัฒนาคุณภาพ และเพิ่มคุณค่าของบทวิเคราะห์ ทั้งยังเป็นการสนับสนุนศักยภาพของนักวิเคราะห์ให้เป็นที่ยกย่อง ด้วยการมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณแก่นักวิเคราะห์ที่มีความโดดเด่นในผลงาน โดยการให้บริษัทหลักทรัพย์ที่สนใจร่วมส่งรายชื่อนักวิเคราะห์เข้าชิงรางวัลนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยม ประจำปี 2561 โดยแบ่งเป็น 15 ประเภทรางวัล (12 ประเภทแรกจะแยกรางวัลเป็นประเภทนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายบุคคล)
          สำหรับกระบวนการคัดเลือกทุกประเภทรางวัล (ยกเว้นรางวัลที่ 15) เริ่มต้นจากการเปิดให้ผู้ลงทุนโหวตนักวิเคราะห์ และทีมนักวิเคราะห์ที่ผู้โหวตชื่นชมในผลงาน ปี 2561 จากนั้นจะนำผู้ผ่านคะแนนสูงสุด 3 ลำดับของการโหวตจากนักลงรายทุนสถาบัน และ 5 ลำดับของนักลงทุนรายบุคคลเข้ารอบสอง โดยรอบสองจะต้องจัดส่งบทวิเคราะห์ตามที่กำหนด เพื่อให้อนุกรรมการตัดสินรางวัลได้ให้คะแนนบทวิเคราะห์ โดยไม่นำคะแนนโหวตมารวมอีก
          ทั้งนี้ งานมอบรางวัลนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยม ปี 2018 ได้จัดขึ้น ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ชั้น 3 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำหรับรายนามนักวิเคราะห์และทีมวิเคราะห์ที่ได้รางวัลยอดเยี่ยมประจำปี 2561 มีดังนี้

ประเภทรางวัล กลุ่มที่ 1 ธุรกิจการเงิน

          - ประเภทนักลงทุนรายสถาบัน
            ผู้ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม ได้แก่ นายวรวัฒน์ สายสุพัฒน์ผล บล. ยูบีเอส (ประเทศไทย)
            ผู้ได้รับการประกาศชื่อ Outstanding (เข้ารอบสุดท้าย) ได้แก่ นางสาวสรัชดา ศรทรง บล. ธนชาต และ นายสุวัฒน์ บำรุงชาติอุดม บล.บัวหลวง

          - ประเภทนักลงทุนรายบุคคล
            ผู้ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม ได้แก่ นางสาวอุษณีย์ ลิ่วรัตน์ บล. เอเซีย พลัส
            ผู้ได้รับการประกาศชื่อ Outstanding (เข้ารอบสุดท้าย) ได้แก่ นางสาวจันทนา ทวีรัตนศิลป์ บล. กสิกรไทย และ นางสาวยุวนารถ สุวรรณอำไพ บล. โนมูระ พัฒนสิน

ประเภทรางวัล กลุ่มที่ 2 พลังงานและปิโตรเคมี

          - ประเภทนักลงทุนรายสถาบัน
            ผู้ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม ได้แก่ นางสาวอมรรัตน์ ชีวะวิชวาลกุล บล.ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย)
            ผู้ได้รับการประกาศชื่อ Outstanding (เข้ารอบสุดท้าย) ได้แก่ นางสาวปวรมน สุวรรณเตมีย์ บล.เครดิต สวิส (ประเทศไทย) และ นางสาวสุพพตา ศรีสุข บล.บัวหลวง

          - ประเภทนักลงทุนรายบุคคล
            ผู้ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม ได้แก่ นายสุทธิชัย คุ้มวรชัย บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)
            ผู้ได้รับการประกาศชื่อ Outstanding (เข้ารอบสุดท้าย) ได้แก่ นายจักรพงศ์ เชวงศรี บล.กสิกรไทย และ นายดุลเดช บิค บล.โนมูระ พัฒนสิน

ประเภทรางวัล กลุ่มที่ 3  อสังหาริมทรัพย์ วัสดุก่อสร้าง และรับเหมา

          - นักลงทุนรายสถาบัน
            ผู้ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม ได้แก่ นางสาวนฤมล เอกสมุทร บล. บัวหลวง
            ผู้ได้รับการประกาศชื่อ Outstanding (เข้ารอบสุดท้าย) นางสาวจันทร์เพ็ญ ศิริธนารัตนกุล บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) และ นายไชยธร ศรีเจริญ บล.บัวหลวง

          - นักลงทุนรายบุคคล
            ผู้ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม ได้แก่ นายสมะนันท์ ผลสมบูรณ์โชค บล.โนมูระ พัฒนสิน
            ผู้ได้รับการประกาศชื่อ Outstanding (เข้ารอบสุดท้าย) นักลงทุนรายบุคคล นางสาวจิตรา อมรธรรม บล.ฟินันเซีย ไซรัส และ นางสาวเติมพร ตันติวิวัฒน์ บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)

ประเภทรางวัล กลุ่มที่ 4 เทคโนโลยี

          - นักลงทุนรายสถาบัน
            ผู้ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม ได้แก่ นายฐาปน พานิช บลป.ดอยซ์ ทิสโก้
            ผู้ได้รับการประกาศชื่อ Outstanding (เข้ารอบสุดท้าย) ได้แก่ นายพิสุทธิ์ งามวิจิตวงศ์ บล.กสิกรไทย

          - นักลงทุนรายบุคคล
            ผู้ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม ได้แก่ นายพิสุทธิ์ งามวิจิตวงศ์ บล.กสิกรไทย
            ผู้ได้รับการประกาศชื่อ Outstanding (เข้ารอบสุดท้าย) ได้แก่ นายศุภชัย วัฒนวิเทศกุล บล.หยวนต้า (ประเทศไทย), นายประสิทธิ์ สุจิรวรกุล บล.บัวหลวง และ นายปฏิภาค นวาวัตน์ บล.ไทยพาณิชย์

ประเภทรางวัล กลุ่มที่ 5 เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

          - นักลงทุนรายสถาบัน
            ผู้ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม ได้แก่ นายกรัณย์ อินทร์ชัย บล.กรุงศรี
            ผู้ได้รับการประกาศชื่อ Outstanding (เข้ารอบสุดท้าย) ได้แก่ นางสาวศิริมา ดิสสรา บล.ไทยพาณิชย์ และ นายประสิทธิ์ สุจิรวรกุล บล.บัวหลวง

          - นักลงทุนรายบุคคล
            ผู้ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม ได้แก่ นายธีร์ธนัตถ์ จินดารัตน์ บล.หยวนต้า (ประเทศไทย)
            ผู้ได้รับการประกาศชื่อ Outstanding (เข้ารอบสุดท้าย) ได้แก่ นางเพลินใจ จิระจรัส บล.โนมูระ พัฒนสิน

ประเภทรางวัล กลุ่มที่ 6  บริการ
 
          - นักลงทุนรายสถาบัน
            ผู้ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม ได้แก่ นางสาวนฤมล เอกสมุทร บล.บัวหลวง
            ผู้ได้รับการประกาศชื่อ Outstanding (เข้ารอบสุดท้าย) ได้แก่ นางสาวอุไรวรรณ ตันติสุวรรณากุล บล.ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) และ นายไชยธร ศรีเจริญ บล.บัวหลวง
 
          - นักลงทุนรายบุคคล
            ผู้ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม ได้แก่ นางสาวนวลพรรณ น้อยรัชชุกร บล.เอเชีย พลัส
            ผู้ได้รับการประกาศชื่อ Outstanding (เข้ารอบสุดท้าย) ได้แก่ นางสาวยุวนารถ สุวรรณอำไพ บล.โนมูระ พัฒนสิน และ นายไชยธร ศรีเจริญ บล.บัวหลวง


ประเภทรางวัล กลุ่มที่ 7 สินค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวมปิโตรเคมี)
 
          - นักลงทุนรายสถาบัน
            ผู้ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม ได้แก่ นายวรพงศ์ ตันติวุฒิพงศ์ บล.กรุงศรี
            ผู้ได้รับการประกาศชื่อ Outstanding (เข้ารอบสุดท้าย) ได้แก่ นางสาวระวีนุช ปิยะเกรียงไกร บล.ไทยพาณิชย์
          - นักลงทุนรายบุคคล
            ผู้ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม ได้แก่ นายณัฐพล คำถาเครือ บล.ฟินันเซีย ไซรัส
            ผู้ได้รับการประกาศชื่อ Outstanding (เข้ารอบสุดท้าย) ได้แก่ นายถกล บรรจงรักษ์ บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) และ นางสาวระวีนุช ปิยะเกรียงไกร บล.ไทยพาณิชย์

ประเภทรางวัล กลุ่มที่ 8  ตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ

          - นักลงทุนรายสถาบัน
            ผู้ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม ได้แก่ นายจักรพงศ์ เชวงศรี บล.กสิกรไทย
            ผู้ได้รับการประกาศชื่อ Outstanding (เข้ารอบสุดท้าย) ได้แก่ นายวิกิจ ถิรวรรณรัตน์ บล.บัวหลวง และ นายจรูญพันธ์ วัฒนวงศ์ บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)

          - นักลงทุนรายบุคคล
            ผู้ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม ได้แก่ นางสาวแพรธิดา กาญจนาเวส บล.โนมูระ พัฒนสิน
            ผู้ได้รับการประกาศชื่อ Outstanding (เข้ารอบสุดท้าย) ได้แก่ นายจักรพงศ์ เชวงศรี บล.กสิกรไทย และ นายณัฐพล คำถาเครือ บล.ฟินันเซีย ไซรัส

ประเภทรางวัล กลุ่มที่ 9  นักวิเคราะห์อนุพันธ์ - สินค้าโภคภัณฑ์ (รวมโกล์ดฟิวเจอร์)
          - ไม่มีบทวิจัยที่เหมาะสมจากผู้เข้ารอบสอง

ประเภทรางวัล กลุ่มที่ 10  นักวิเคราะห์อนุพันธ์ทางการเงิน

          - นักลงทุนรายสถาบัน
            ผู้ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม ได้แก่ นายภมร สุวรรณสาครกุล บล.เคที ซีมิโก้
            ผู้ได้รับการประกาศชื่อ Outstanding (เข้ารอบสุดท้าย) ได้แก่ นายกรภัทร วรเชษฐ์ บล.โนมูระ พัฒนสิน และ นายอดิศักดิ์ ผู้พิพัฒน์หิรัญกุล บล.ธนชาติ

          - นักลงทุนรายบุคคล
            ผู้ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม (คะแนนเท่ากัน) ได้แก่ นายกรภัทร วรเชษฐ์ บล.โนมูระ พัฒนสิน และ นายเอกภาวิน สุนทราภิชาติ บล.ไทยพาณิชย์
            ผู้ได้รับการประกาศชื่อ Outstanding (เข้ารอบสุดท้าย) ได้แก่ นายวิกิจ ถิรวรรณรัตน์ บล.บัวหลวง และ นายอภิสิทธิ์ ภัทรสกลเกียรติ บล. เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)

ประเภทรางวัลกลุ่มที่ 11 นักกลยุทธ์ทางปัจจัยพื้นฐาน

          - นักลงทุนรายสถาบัน
            ผู้ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม ได้แก่ นายปรเมศร์ ทองบัว บล.บัวหลวง
            ผู้ได้รับการประกาศชื่อ Outstanding (เข้ารอบสุดท้าย) ได้แก่ นายเกษม พันธ์รัตนมาลา บล.ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี

          - นักลงทุนรายบุคคล
            ผู้ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม ได้แก่ นายเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม บล.เอเซีย พลัส
            ผู้ได้รับการประกาศชื่อ Outstanding (เข้ารอบสุดท้าย) ได้แก่ นายกรภัทร วรเชษฐ์ บล.โนมูระ พัฒนสิน และ นายวิจิตร อารยะพิศิษฐ บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)

ประเภทรางวัล กลุ่มที่ 12  ทีมวิเคราะห์การลงทุนยอดเยี่ยม
 
          - นักลงทุนรายสถาบัน
            ผู้ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม ได้แก่ บล.ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี และ บลป.ดอยซ์ ทิสโก้
            ผู้ได้รับการประกาศชื่อ Outstanding (เข้ารอบสุดท้าย) ได้แก่ บล.บัวหลวง

          - นักลงทุนรายบุคคล
            ผู้ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม ได้แก่ บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)
            ผู้ได้รับการประกาศชื่อ Outstanding (เข้ารอบสุดท้าย) ได้แก่ บล.บัวหลวง และ บล.โนมูระ พัฒนสิน

ประเภทรางวัล กลุ่มที่ 13 นักวิเคราะห์ทางเทคนิค
 
          - ไม่แยกประเภท นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายบุคคล
            ผู้ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม (คะแนนเท่ากัน) ได้แก่ นางสาวภัทรวัลลิ์ หวังมิ่งมาศ บล.ธนชาติ และ นายคณฆัส จิรเสวีนุประพันธ์ บล.โนมูระ พัฒนสิน
            ผู้ได้รับการประกาศชื่อ Outstanding (เข้ารอบสุดท้าย) ได้แก่ นายวิวัฒน์ เตชะพูลผล บล.ทิสโก้ และ นายเปรมสุข ชลทานวาณิชย์ บล.กสิกรไทย
 
ประเภทรางวัล กลุ่มที่ 14 Rising Star

          - ไม่แยกประเภท นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายบุคคล 
            ผู้ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม ได้แก่ นายอนุรักษ์ สุวาณิชย์กุล บล.กสิกรไทย
            ผู้ได้รับการประกาศชื่อ Outstanding (เข้ารอบสุดท้าย) ได้แก่ นายภาสกร หวังวิวัฒน์เจริญ บล.เอเชีย พลัส และ นายฉัตรา ชัยพันธ์วิริยาพร บล.หยวนต้า (ประเทศไทย)

ประเภทรางวัล กลุ่มที่ 15 ทีมวิเคราะห์หุ้นปัจจัยพื้นฐานที่ Cover สูงสุด (IAA Consensus)

          - ไม่แยกประเภท นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายบุคคล
            ผู้ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม ได้แก่ บล.เอเชีย พลัส, บล.ฟินันเซีย ไซรัส และ บล.หยวนต้า (ประเทศไทย)
          ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA) โทร. 02-009-9292 ต่อ 3721