ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: อบรมกลุ่มเกษตรกรในเขตกรุงเทพฯ

          นายพลดล เจนนุวัตร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกร ปี 2562 กิจกรรมที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกรทำสวนบางหว้า จำนวน 30 คน เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวการรวมกลุ่มเพื่อดำเนินการในรูปแบบกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินงาน โดยมีนายสุรัตน์ ธวัชสานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นวิทยากรบรรยาย ผู้ร่วมโครงการประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ และผู้สังเกตุการณ์จำนวน 30 คน โดยดำเนินการจัดประชุม ณ ศาลาเอนกประสงค์ วัดโคนอน แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กทม.