ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

บัญชีกลางสรุปผลการดำเนินงานไตรมาสแรกในระบบ e-GP ประหยัดงบได้กว่า 4 หมื่นล้านบาท

          กรมบัญชีกลางสรุปผลการดำเนินงานในระบบ e-GP ไตรมาสแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สามารถประหยัดงบประมาณได้ 43,180 ล้านบาท โดยเฉพาะวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Market) ประหยัดได้สูงสุด 16.31% และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ประหยัดได้รองลงมาคือ 12.5% พร้อมเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง โดยจัดโครงการฝึกอบรม จำนวน 5 รุ่น โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ www.gprocurement.go.th 
          นางญาณี แสงศรีจันทร์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า หลังจากที่กรมบัญชีกลางได้นำระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) มาใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานต่าง ๆ ของภาครัฐ ทำให้ผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไปเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและเท่าเทียม สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน อาทิ ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศราคากลาง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี คู่มือต่าง ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานด้านผู้ประกอบการ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสแรก (ตุลาคม 2561 – มกราคม 2562) มีโครงการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด จำนวน 1.6 ล้านโครงการ มูลค่ากว่า 9 แสนล้านบาท ซึ่งมีโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้ผู้ชนะการประกวดราคาและทำสัญญาแล้ว จำนวน 1.8 ล้านฉบับ ในวงเงินงบประมาณ 497,918 ล้านบาท โดยมีวงเงินที่จัดหาได้ 454,738 ล้านบาท สามารถประหยัดงบประมาณได้ 43,180 ล้านบาท
ซึ่งวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่สามารถประหยัดงบประมาณได้มากที่สุดคือวิธี e-Market ประหยัดได้ 16.31% รองลงมาคือวิธี e-Bidding ประหยัดได้ 12.5% 
          โฆษกกรมบัญชีกลาง กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลให้ผู้ประกอบการสนใจที่จะเข้ามาเป็นผู้ค้ากับภาครัฐมากขึ้น ซึ่งไตรมาสแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีผู้ประกอบการมาลงทะเบียนใช้งานในระบบ e-GP จำนวน 260,272 ราย กรมบัญชีกลางจึงให้ความสำคัญในการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องกับผู้ปฏิบัติงาน โดยได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมบันทึกข้อมูลสินค้าในระบบ Electronic catalog : e-catalog และการเสนอราคาในระบบ e-GP เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการที่จำหน่ายสินค้าในระบบ e-catalog (จำนวน 78 สินค้า) ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลแค็ตตาล็อกสินค้าในระบบ e-catalog และ การเสนอราคาในระบบ e-GP สำหรับวิธี e-market และวิธี e-bidding จำนวน 5 รุ่น โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งผู้ประกอบการที่สนใจ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ www.gprocurement.go.th เมนู "หลักสูตรอบรม" เมนูย่อย "หลักสูตรฝึกอบรมผู้ค้ากับภาครัฐ" หัวข้อ "แบบตอบรับอบรม e-catalog และการเสนอราคาสำหรับผู้ค้ากับภาครัฐ" โดยจะเริ่มอบรมวันที่ 29 มีนาคม 2562 เป็นวันแรก 
          หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามได้ที่ Call Center กรมบัญชีกลาง 02-270-6400 ต่อ 4551 หรือ 4553 ในวันและเวลาราชการ