ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

“TMILL ปันรัก ปันน้ำใจ เพื่อผู้ป่วยจิตเวช” นำทีมทำกิจกรรมเพื่อสังคม ณ รพ.ศรีธัญญา พร้อมสนับสนุนนโยบายรัฐ จ้างงานผู้พิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

          เมื่อเร็ว ๆ นี้ นางแววตา กุลโชตธาดา รองผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี (ที่ 7 จากซ้าย) พร้อมด้วย นางเพ็ญฤดี ม่วงเกษม หัวหน้าคณะทำงานกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) (ที่ 6 จากซ้าย) นำกลุ่มพนักงานบริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ TMILL โรงงานโม่แป้งสาลีรายใหญ่และมีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยที่สุดในประเทศ ทำกิจกรรมใน โครงการ "TMILL ปันรัก ปันน้ำใจ เพื่อผู้ป่วยจิตเวช" ณ โรงพยาบาลศรีธัญญา จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อการตอบแทนกลับคืนสู่สังคม สนับสนุนให้พนักงานได้มีส่วนในการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยร่วมกันปลูกต้นไผ่ เพื่อสร้างความร่มรื่นภายในบริเวณรอบพื้นที่ของโรงพยาบาล ร่วมกันปรุงและจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน จัดกิจกรรมร้องเพลง ดนตรีบำบัดเพื่อสร้างความบันเทิงและให้กำลังใจแก่ผู้ป่วย พร้อมทั้งมีการมอบเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการดำเนินการในด้านต่างๆ ของโรงพยาบาลต่อไป
          นอกจากนี้ บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ TMILL ยังได้สนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการลดความเหลื่อมล้ำ ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการเพื่อให้เข้าถึงสิทธิในการทำงานโดยไม่เลือกปฏิบัติ ร่วมกับศูนย์บริการคนพิการทางจิตสายใยครอบครัว โรงพยาบาลศรีธัญญา สนับสนุนการสร้างอาชีพให้กับผู้พิการทางจิตใจ เพื่อให้ได้มีโอกาสเข้าสังคมในที่ทำงาน มีสภาพจิตใจที่ดี และมีรายได้ โดยการจ้างงานผู้พิการด้านจิตใจหรือพฤติกรรมจากศูนย์บริการคนพิการทางจิตสายใยครอบครัว โรงพยาบาลศรีธัญญา จำนวน 1 คน เป็นระยะเวลา 1 ปี ในปี 2561 ที่ผ่านมา จากการประเมินผลของการจ้างงานนี้ ได้ยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ผู้พิการใน 3 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ มีรายได้พึ่งพาตนเองได้ ด้านการมีส่วนร่วมทางสังคม ค้นพบจุดยืนของตนเองและเข้าใจผู้อื่นมากขึ้นผ่านการร่วมกิจกรรมต่างๆ และด้านการดูแลสุขภาพชีวอนามัย ผู้พิการมีความเข้าใจและหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพของตนเองมากขึ้น ซึ่งโครงการ "TMILL ปันรัก ปันน้ำใจ เพื่อผู้ป่วยจิตเวช" นี้ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กรในการเป็นแบบอย่างของการดำเนินธุรกิจตามมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกความรับผิดขอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

          เกี่ยวกับ บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) (TMILL)
          บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) โรงงานโม่แป้งสาลีรายใหญ่และมีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยที่สุดในประเทศ โดยเริ่มดำเนินธุรกิจตั้งแต่ปี 2550 บริษัทได้ให้ความสำคัญในเรื่องคุณภาพของสินค้า เริ่มตั้งแต่การเลือกสรรพันธุ์ข้าวที่มีมาตรฐานสูง ปริมาณโปรตีน และกลูเต้นที่เหมาะสม ทำการแปรรูปให้ได้แป้งสาลีที่มีคุณภาพ สำหรับลูกค้าแต่ละกลุ่มที่ใช้ในการผลิต ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ และอาหารหลากหลายชนิด
          บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) ได้เลือกสรรอุปกรณ์เครื่องจักรอันล้ำสมัย โดยใช้ระบบแปรรูปแป้งสาลีอัตโนมัติแบบ CIM (Computer Integrated Manufacturing) ซึ่งมีความสามารถพิเศษในการควบคุมคุณภาพของแป้งสาลีสูตรต่างๆ ได้อย่างแม่นยำ สะอาด และถูกสุขลักษณะ ภายใต้ระบบการวิเคราะห์และควบคุมจุดวิกฤตอันตรายในกระบวนการผลิต อันส่งผลกระทบต่อคุณภาพทางเคมี ชีวภาพ และกายภาพของแป้งสาลี (Hazardous Analysis Critical Control Points: HACCP) อีกทั้งยังคำนึงถึงความปลอดภัยด้านอาหารเป็นสำคัญ
          บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) ยังได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตทั้งด้านระบบคุณภาพ สุขอนามัยและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ อาทิเช่น ISO 22000, GMP, HACCP และ HALAL เพื่อให้ผู้บริโภคได้บริโภคผลิตภัณฑ์จากแป้งสาลีที่มีคุณภาพสูงสุดและสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้เพื่อให้เกิดความมั่นใจสูงสุด
          บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) ยังมีทีมค้นคว้าและวิจัยผลิตภัณฑ์ ซึ่งคอยให้บริการผลิตแป้งสาลีตามสูตรเฉพาะ (Tailor – Made Flour) และคิดค้นแป้งสาลีประเภทใหม่ๆ สูตรพิเศษ (Novel Products) เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าอีกด้วย
          เว็บไซต์ http://www.tmill.co.th/

          ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ 
          ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์
          คุณสุนีย์ จุลอารีสุข บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)
          โทร.0-2642-3400 ต่อ 3700 , 090-292-8945 อีเมล์ sunic@arip.co.th