ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงาร่วมกับเรือนจำอำเภอตะกั่วป่า จัดฝึกอาชีพผู้ต้องขัง คืนคนดีสู่สังคม

          สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา(สนพ.พังงา) ร่วมกับเรือนจำอำเภอตะกั่วป่า จัดอบรมหลักสูตรฝึกอาชีพเสริม สาขา "นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง" ให้กับผู้ต้องขังหญิง เพื่อให้ผู้ต้องขังได้มีความรู้สามารถนำไปประกอบอาชีพได้หลังการพ้นโทษ มีระยะเวลาการฝึก 150 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 5 เมษายน 2562 โดยมีนางสาวมาดี สุภาพผล ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอตะกั่วป่า เป็นประธานในพิธีเปิด ณ เรือนจำอำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา มีผู้รับการฝึกจำนวน 20 คน
          จ่าเอกประยงค์ บุญช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา กล่าวว่า ตามที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และกรมราชทัณฑ์ ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือโครงการประชารัฐ ร่วมสร้างงาน สร้างอาชีพผู้ต้องขัง ในการพัฒนาทักษะฝีมือผู้ต้องขังให้สามารถนำไปประกอบอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับตัวเองและครอบครัว สามารถพึ่งพาตนเองได้ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงาจึงได้ร่วมกับเรือนจำอำเภอตะกั่วป่า ดำเนินการตามภารกิจโดยยึดหลักการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย และการสร้างโอกาส ความเสมอภาคทางสังคม นับว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ผู้ต้องขังจะได้นำความรู้ความสามารถไปสร้างฐานะและอาชีพในการช่วยเหลือตนเอง และครอบครัวต่อไป