ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

อินโดรามา เวนเจอร์ส แถลงผลประกอบการไตรมาสที่ 4 และประจำปี 2561

          บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือ ไอวีแอล บริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลก แถลงผลประกอบการไตรมาสที่ 4 และประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
          
          ข้อมูลสำคัญของผลประกอบการประจำปี 2561:
          * รายได้รวม 10.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 27 เมื่อเทียบปีต่อปี
          * กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) อยู่ที่ 1,400 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 40 เมื่อเทียบปีต่อปี อัตรากำไรหลักรวมก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (Core EBITDA Margins) เพิ่มขึ้นร้อยละ 13 
          * กำไรสุทธิอยู่ที่ 819 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 33 เมื่อเทียบปีต่อปี
          * กำไรต่อหุ้น อยู่ที่ 4.61 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 16 เมื่อเทียบปีต่อปี
          * กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน อยู่ที่ 1 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 16 เมื่อเทียบปีต่อปี
          * ยืนยันตัวเลขประเมินผลประกอบการเบื้องต้นของปี 2562
          * เข้าซื้อกิจการรวมทั้งสิ้น 12 แห่ง สะท้อนให้เห็นถึงการเติบโตในทุกกลุ่มธุรกิจ

          ข้อมูลสรุป: 
          บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานที่ดีเยี่ยม โดยทำรายได้และกำไรสูงสุดเป็นประวัติการณ์จากทุกกลุ่มธุรกิจและทุกภูมิภาค อันเป็นผลมาจากขนาดของบริษัทฯ รวมไปถึงการบูรณาการทางธุรกิจ แต่อย่างไรก็ตามผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 4 ที่อ่อนตัวตามฤดูกาลนั้นได้รับผลกระทบจากการหยุดการผลิตชั่วคราวของธุรกิจ PTA/PET ในประเทศเนเธอร์แลนด์และโปแลนด์ ก่อนกลับมาดำเนินการผลิตเป็นปกติตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 กำไรหลักรวมก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (Core EBITDA) ในไตรมาสที่ 4 ปี 2561 เพิ่มขึ้นร้อยละ 24 อยู่ที่ 318 ล้านเหรียญสหรัฐเมื่อเทียบปีต่อปี และมีอัตราส่วนหนี้สินจากการดำเนินงานสุทธิต่อทุนที่ 0.87 เท่า ณ สิ้นปี 2561

          ภาพรวม: ภาพรวมในปี 2562 และในอนาคต ยังคงเป็นบวก อันเป็นผลมาจากการปรับปรุงโครงสร้างในห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ PET และการพัฒนาการดำเนินงานกลุ่มธุรกิจเส้นใย ช่วยผลักดันการเติบโตของกำไรหลังจากนี้ ปริมาณการผลิตโดยรวมในปี 2562 คาดว่าจะเพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ 13 ล้านตัน ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมากจาก 10.4 ล้านตันในปี 2561 บริษัทฯ มั่นใจว่าสามารถทำกำไรได้ตามการประเมินผลการประกอบการที่ 1,750 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2562 และตามแผนกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจสำหรับปี 2566 ยังมุ่งทำกำไรเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าจากปี 2561 โดยมีงบประมาณการลงทุนอยู่ที่ 4,500 ล้านเหรียญสหรัฐจากกระแสเงินสดภายใน
          การลงทุนที่กำลังดำเนินอยู่: บริษัทฯ มีรายจ่ายฝ่ายทุนที่จัดสรรไว้แล้วจำนวน 1,500 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับโครงการก๊าซแครกเกอร์ที่รัฐหลุยส์เซียนา และ โรงงานผลิต PTA และ PET แบบบูรณาการ ที่เมืองคอร์ปัส คริสตี มลรัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา โดยโครงการลงทุนนี้จะช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของไอวีแอลในปี 2562, 2563 และ 2564 ซึ่งน่าจะทำให้เกิดผลกำไรที่สูงขึ้น และช่วยให้หนี้สินต่อส่วนทุนในงบแสดงฐานะทางการเงินมีสัดส่วนที่ดีขึ้น

          การพัฒนากลุ่มธุรกิจ: ทุกกลุ่มธุรกิจของไอวีแอลมีความสามารถหรือมี EBITDA margins สองหลักตลอดทั้งวัฎจักรอุตสาหกรรม กลุ่มธุรกิจของไอวีแอลในปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนและแบ่งเป็น 5 กลุ่มหลัก ได้แก่ ธุรกิจ Integrated PET ธุรกิจโอเลฟินส์ ธุรกิจเส้นใย ธุรกิจบรรจุภัณฑ์และธุรกิจเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ (Specialty Chemicals) ซึ่งคาดว่าจะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตของไอวีแอลในอนาคต

          นายอาลก โลเฮีย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส กล่าว: "ครั้งนี้เป็นอีกครั้งที่เราบรรลุการดำเนินงานตามเป้าหมายที่วางไว้ และมีผลการดำเนินงานที่ดีเยี่ยม ในขณะเดียวกัน สามารถรักษาความแข็งแกร่งด้านเงินทุน ในปี 2561 เรามีการเติบโตสูงสุดในประวัติศาสตร์ เรามีกิจการใหม่ที่เข้าซื้อ 12 แห่งและกิจการร่วมทุน 3 แห่งที่เราครอบครอง การแบ่งกลุ่มธุรกิจใหม่จะช่วยขับเคลื่อนวิถีการเติบโตในอนาคตของเรา จากความแข็งแกร่งทางการเงิน ทีมผู้นำที่มีความเข้มแข็ง และตำแหน่งในตลาดที่แข็งแกร่งตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า ผมมั่นใจว่า เราจะยังคงมีผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง และปี 2562 จะเป็นอีกปีที่ไอวีแอลเติบโตไปอย่างก้าวล้ำ"
 
           เกี่ยวกับ อินโดรามา เวนเจอร์ส
          บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Bloomberg ticker IVL.TB) เป็นหนึ่งในบริษัทปิโตรเคมีชั้นนำระดับโลก มีโรงงานผลิตครอบคลุมภูมิภาคหลักทั่วโลก ได้แก่ แอฟริกา เอเชีย ยุโรปและอเมริกาเหนือ โดยมีกลุ่มธุรกิจหลัก ประกอบด้วย ธุรกิจ Integrated PET ธุรกิจโอเลฟินส์ ธุรกิจเส้นใย ธุรกิจบรรจุภัณฑ์และธุรกิจเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ (Specialty Chemicals) ผลิตภัณฑ์ของไอวีแอลรองรับลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค อาหารและเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัย ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลส่วนบุคคล และอุตสาหกรรมยานยนต์ อาทิ ผลิตภัณฑ์ยางในรถยนต์และผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัย ปัจจุบันบริษัทฯ มีพนักงานทั่วโลกราว 17,000 คนและมีรายได้จากการขายรวม 10.7 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2561 บริษัทฯ เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวน์โจนส์ (DJSI) บริษัทฯ เป็นสมาชิกดัชนีดาวโจนส์ (DJSI) และมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯ ประเทศไทยและมีโรงงานทั่วโลก อันได้แก่
          ยุโรป ตะวันออกกลางและแอฟริกา: เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ฝรั่งเศส อังกฤษ อิตาลี เดนมาร์ก ลิทัวเนีย โปแลนด์ สาธารณรัฐเช็ก ลักเซมเบิร์ก สเปน ตุรกี ไนจีเรีย กานา โปรตุเกส อิสราเอล อียิปต์ รัสเซีย สโลวาเกีย ออสเตรีย
          อเมริกา: สหรัฐอเมริกา เม็กซิโก แคนาดา บราซิล
          เอเชีย: ไทย อินโดนีเซีย จีน อินเดีย ฟิลิปปินส์ เมียนมาร์ 

          ติดต่อ
          ริชาร์ด โจนส์
          โทรศัพท์: +662.661.6661 ต่อ 680
          richard.j@indorama.net
          นวีนสุดา กระบวนรัตน์
          โทรศัพท์: +662.661.6661 ต่อ 247
          naweensuda.k@indorama.net

หมายเหตุ:
          เอกสารฉบับนี้ประกอบด้วย "ข้อความที่แสดงถึงการคาดการณ์" เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) บริษัท ซึ่งอ้างอิงจากความเชื่อ สมมติฐาน การคาดการณ์ และการวางแผนในอนาคตของผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจของผู้บริหารโดยพิจารณาจากข้อมูลปัจจุบันที่มีอยู่ ข้อความใดๆ ที่นำหน้าหรือตามด้วยคำว่า "ตั้งเป้า" "เชื่อ" "คาดหวัง" "มุ่ง" "มุ่งหมาย" "จะ" "อาจจะ" "คาดการณ์" "ต้องการจะ" "วางแผน" "น่าจะ" "ควรจะ" "ประมาณการ" "มีโครงการ" "คาดว่า" "ประเมินว่า" หรือข้อความอื่นๆที่แสดงเจตนาในทางเดียวกัน หรืออยู่ในรูปปฏิเสธในลักษณะดังกล่าว ที่มีการระบุชี้หรือเป็นบอกเป็นนัยถึงข้อความที่แสดงถึงการคาดการณ์ สมมติฐาน การวางแผนและการประมาณการเกี่ยวกับแนวโน้มของตลาดในอนาคต ไม่จำเป็นว่าจะเป็นตัวบ่งชี้ถึงอนาคตหรือผลการดำเนินงานของบริษัทฯ