ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ผ่านโครงการค้ำประกันสินเชื่อ เพื่อผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการเทคโนโลยีนวัตกรรม (Start-up & Innobiz)

          นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กระทรวงการคลังโดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ดำเนินมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ผ่านโครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการเทคโนโลยีนวัตกรรม (Start-up & Innobiz) ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) กลุ่มดังกล่าวสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้มากขึ้น รวมทั้งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่สถาบันการเงินในการปล่อยสินเชื่อให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs อีกด้วย
          มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ผ่านโครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการเทคโนโลยีนวัตกรรม (Start-up & Innobiz) วงเงินค้ำประกันสินเชื่อรวม 8,000 ล้านบาท มีระยะเวลาค้ำประกันสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 10 ปี กำหนดวงเงินค้ำประกันสินเชื่อสูงสุดต่อราย SMEs ไม่เกิน 10 ล้านบาท สำหรับผู้ประกอบการใหม่ (Start-up) และไม่เกิน 40 ล้านบาท สำหรับผู้ประกอบการเทคโนโลยีนวัตกรรม โดย บสย. คิดค่าธรรมเนียมการค้ำประกันในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.5 ต่อปี ของวงเงินค้ำประกันสินเชื่อ ขึ้นอยู่กับระดับความเสี่ยงของผู้ประกอบการ และรัฐบาลเป็นผู้จ่ายค่าธรรมเนียมการค้ำประกันแทนผู้ประกอบการ SMEs ในอัตรารวมร้อยละ 2 ตลอดอายุการค้ำประกัน ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SMEs ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถยื่นขอค้ำประกันสินเชื่อได้จนถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 หรือจนกว่าจะเต็มวงเงิน แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน
          การดำเนินมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ผ่านโครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการเทคโนโลยีนวัตกรรม (Start-up & Innobiz) ในครั้งนี้ คาดว่าจะสามารถช่วยให้ผู้ประกอบการ SMEs เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ประมาณ 4,000 ราย ก่อให้เกิดสินเชื่อในระบบสถาบันการเงิน 8,000 ล้านบาท และช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ SMEs ไทย เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยต่อไป