ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ก.ล.ต. เปิดรับฟังการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนกรณีแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

          ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นในหลักการเกี่ยวกับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนใช้สิทธิออกเสียงในการปกป้องผลประโยชน์ของตนเอง และสอดคล้องกับ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด รวมถึงกำหนดกรอบการให้ความเห็นชอบของสำนักงานให้ชัดเจนขึ้น 
          สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มีแนวคิดในการปรับปรุงวิธีการจัดการให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) สามารถดำเนินการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการได้สะดวกขึ้น ผ่านการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน และการส่งหนังสือขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน โดยเพิ่มทางเลือกให้ บลจ. สามารถขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน โดยที่มี
          ผู้ถือหน่วยลงทุนเข้าร่วมประชุมหรือส่งจดหมายตอบกลับ ไม่น้อยกว่า 33% ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมด และต้องไม่น้อยกว่า 25 คน หรือกึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมด จากเดิมที่มีเฉพาะไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมด 
          ทั้งนี้ บลจ. จะต้องได้รับมติไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มาประชุมหรือส่งจดหมายตอบกลับ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนสำหรับเรื่องทั่วไป อาทิ การเปลี่ยนประเภทกองทุนจากกองทุนปิดเป็นกองทุนเปิด การควบรวมกองทุนเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 สำหรับเรื่องที่มีนัยสำคัญ อาทิ การเปลี่ยนประเภทกองทุนจากกองทุนตราสารหนี้เป็นกองทุนตราสารทุน และการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยทรัพย์สินอื่น
          นอกจากนี้ ก.ล.ต. ยังมีแนวคิดให้ บลจ. สามารถจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยต้องมีระบบควบคุมการประชุมที่มีความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ รวมทั้งให้มีการบันทึกเสียง หรือทั้งเสียงและภาพแล้วแต่กรณี ตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม และข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากการบันทึกดังกล่าว รวมถึงสามารถส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนและเอกสารที่เกี่ยวข้องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้พร้อมทั้ง ก.ล.ต. มีแนวทางในการกำหนดลักษณะการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการซึ่งอยู่ในกรอบการให้ความเห็นชอบจากสำนักงานให้ชัดเจนขึ้น โดยสำนักงานอาจให้ความเห็นชอบการแก้ไขโครงการได้ กรณีที่เป็นการแก้ไขที่ไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน และไม่ทำให้ผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ อาทิ การคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
          ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. www.sec.or.th/hearing 
          ผู้เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือโทรสาร 0-2263-6116 หรือ 0-2263-6456 หรือทาง e-mail: pheangna@sec.or.th หรือ phakhaku@sec.or.th จนถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562