ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

สพร.21 ภูเก็ต มอบวุฒิบัตร แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมยกระดับ สาขา การนวดหินร้อน

          ธุรกิจบริการด้านสุขภาพในจังหวัดภูเก็ต เป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่จังหวัดได้เป็นจำนวนมาก ไม่น้อยไปกว่าธุรกิจบริการอื่นๆ เพราะว่าแต่ละธุรกิจบริการก็จะเป็นห่วงโซ่ซึ่งกันและกัน ดังนั้นเพื่อเป็นการสนองตอบต่อความต้องการแรงงานในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง สพร.21 ภูเก็ต จึงได้ให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมกำลังคนในด้านนี้ ให้มีศักยภาพสูงสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ไม่น้อยไปกว่าอาชีพหรือธุรกิจอื่นๆ
          ในการนี้ นายปรีชา แก้วเกื้อ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต จึงได้จัดให้มีการฝึกอบรมพัฒนา ยกระดับทักษะความสามารถในการทำงาน แก่พนักงานนวด สปาที่ประกอบอาชีพอยู่แล้ว เข้ามารับการเพิ่มทักษะทางด้าน "การนวดหินร้อน" ซึ่งใช้ระยะเวลาในการฝึกอบรมจำนวน 30 ชั่วโมง ตามโครงการ ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีชั้นสูงรองรับภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคต และทำการมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมดังกล่าว จำนวน 21 คน เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต
          คาดหวังว่า ผู้ผ่านฝึกอบรมทุกคนจะได้นำทักษะ ความสามารถที่ได้รับจากการฝึกไปใช้ในการประกอบอาชีพ มีงานทำ มีรายได้เพิ่มขึ้น รวมทั้งสร้างความประทับใจแก่ผู้รับบริการได้มากขึ้นด้วย