ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

พัฒนาแรงงานนนท์ สร้างองค์ความรู้ให้นักศึกษา มก. ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานอนาคต

          นายชัยชนะ เดชแพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรีเผยว่า เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 คณะอาจารย์และนักศึกษา สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยภาควิชานวัตกรรมอาคาร จำนวน 32คน เข้าศึกษา ดูงาน สนพ.นบ เพื่อเรียนรู้และฝึกปฏิบัติงาน ในหัวข้อการเรียนเทคโนโลยีทางอาคาร สำหรับอาคารขนาดเล็ก ตลอดจนการเรียนรู้เทคนิคการก่ออิฐและฉาบปูนซีเมนต์พื้นฐานสำหรับการประกอบอาชีพสถาปนิก ต่อไปอนาคต ณ โรงฝึกงานช่างก่อสร้าง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี