ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

วธ.ชูพลัง บวร-ชุมชนคุณธรรมฯ เชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

          นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวภายหลังลงนามในข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชนของหน่วยงานต่างๆ โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล เมื่อเร็วๆนี้ ซึ่งนายกรัฐมนตรี ได้ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง การสร้างการรับรู้สู่ชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ว่า ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ มีหน้าที่โดยตรงในการสร้างความเข้าใจต่อประชาชน ผ่านโครงสร้างและกลไกที่มีอยู่ นอกจากนี้ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ซึ่งถือว่ามีความใกล้ชิดกับประชาชนมากสุด จะต้องสามารถถ่ายทอดให้ประชาชนในพื้นที่เข้าใจได้ การสร้างการรับรู้ให้ประชาชนเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารราชการแผ่นดิน ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ตื่นตัวกับความเชื่อมโยงในการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับบ้าน วัด โรงเรียน ซึ่งควรจะเป็นแหล่งพูดคุยสาระประโยชน์ การพัฒนาประเทศ การบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมาย โดยต้องนำประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในรูปแบบประชารัฐ
          ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวต่อไปว่า ในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้มอบหมายให้วัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศ ลงพื้นที่และทำงานสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของภาครัฐ นโยบาย กิจกรรม โครงการต่างๆของ วธ. กับชุมชนมาโดยตลอด ยกตัวอย่างชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ซึ่งเป็นชุมชนที่มีอุดมการณ์การดำเนินชีวิตยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติในการดำรงชีวิต โดยใช้ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ นำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น นอกจากนี้ยังมีแนวปฏิบัติเป็นจิตอาสาทำประโยชน์ต่อส่วนรวม ขณะนี้มีเครือข่ายชุมชนคุณธรรมฯ กว่า 22,000 ชุมชนทั่วประเทศ ซึ่งเป็นที่น่ายินดีว่าวัฒนธรรมจังหวัดหลายจังหวัดทำงานกับชุมชนได้เป็นอย่างดี นำมิติวัฒนธรรมไปแก้ปัญหาชุมชน สร้างความสามัคคี ความเข้มแข็ง รายได้แก่ประชาชน 
          ทั้งนี้ วธ. จะมีการประชุมสัมมนาการคัดเลือกองค์กร ชุมชน อำเภอและจังหวัดคุณธรรมฯ ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-15 ก.พ. 2562 ณ โรงแรม ทาวน์ อิน ทาวน์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ โดยมีนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธาน โดยงานดังกล่าวได้ประสานไปยังกระทรวงมหาดไทย เชิญผู้ว่าราชการจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัดหรือผู้เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด เข้ามาร่วมหารือถึงแนวทางขับเคลื่อนงานองค์กร ชุมชน อำเภอและจังหวัดคุณธรรมฯ นำเสนอแผนการดำเนินงานของจังหวัดที่ประสบความสำเร็จที่ผ่านมา ปัญหาอุปสรรค แผนงาน โครงการ กิจกรรมที่จะส่งเสริมในอนาคต เพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรมใน 3 เรื่องคือ ดำเนินชีวิตตามหลักศาสนาที่ตนเองนับถือ น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดำรงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมไทย ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564 ) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559