ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ก.แรงงาน ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ

          กระทรวงแรงงาน จัดงาน Informal Labour Fair 2019 สร้างโอกาส สร้างอาชีพ ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานแรงงานนอกระบบ ร่วมเป็นกลไกในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
          พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยภายหลังเป็นประธาน เปิดงาน Informal Labour Fair 2019 แรงงานนอกระบบ สร้างโอกาส สร้างอาชีพ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมเดอะบาซาร์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯว่า แรงงานนอกระบบเป็นแรงงานส่วนใหญ่ของประเทศซึ่งมีจำนวนถึง 21.2 ล้านคน และเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพื่อให้แรงงานกลุ่มนี้ได้รับความคุ้มครองและเข้าถึงระบบสวัสดิการภาคสังคมต่างๆ ทัดเทียมกับแรงงานในระบบ กระทรวงแรงงานได้กำหนดเป็นนโยบายเร่งด่วนในการส่งเสริมและพัฒนาแรงงานนอกระบบให้มีอาชีพ มีรายได้ มีหลักประกันทางสังคม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้การบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัด ในการเพิ่มทักษะฝีมือ การส่งเสริมให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนและตลาด การสร้างหลักประกันในการดำรงชีพเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 การคุ้มครองและสร้างความปลอดภัยในการทำงาน อย่างไรก็ตามการขับเคลื่อนการดำเนินการดังกล่าวต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของแรงงานนอกระบบและภาคประชาสังคมในท้องถิ่นตั้งแต่ระดับชุมชน อำเภอ ไปจนถึงระดับจังหวัด ในการสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายแรงงานนอกระบบในพื้นที่ต่าง ๆ ซึ่งจะส่งผลให้แรงงานนอกระบบได้เข้าถึงบริการของภาครัฐได้อย่างทั่วถึง
          รมว.แรงงาน กล่าวเพิ่มว่า การจัดงานในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้แรงงานนอกระบบ ผู้นำในระดับชุมชน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ และประชาชนทั่วไป ได้มีความรู้ ความเข้าใจสถานการณ์ด้านแรงงานนอกระบบ กฎหมายและสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างและรวมตัวเป็นเครือข่ายในระดับพื้นที่ เพื่อร่วมกับกระทรวงแรงงานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับแรงงานนอกระบบให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป