ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

วศ. เสริมสร้างศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ SMEs ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามมาตรฐานสากล

          วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเปิดตัวโครงการเสริมสร้างศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ SMEs ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้มีความรู้ ความเข้าใจในระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำในการจัดทำเอกสารระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ และการดำเนินงานด้านวิชาการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนากลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้สามารถยื่นขอการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการได้ โดยมีผู้แทนจากห้องปฏิบัติการในพื้นที่ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานกว่า 70 คน ณ โรงแรมแคนทารีโคราช จังหวัดนครราชสีมา
          อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า การตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าและบริการของผู้ประกอบการ SMEs ไทย นั้น เป็นปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน ห้องปฏิบัติที่ตรวจสอบคุณภาพคุณภาพสินค้าและบริการซึ่งมีความหลากหลายของการทดสอบผลิตภัณฑ์และบริการ จำเป็นต้องดำเนินการโดยผู้ที่มีประสบการณ์และมีความรู้ความสามารถเฉพาะทั้งทางระบบคุณภาพและการทดสอบหลายสาขาตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ดังนั้น กรมวิทยาศาสตร์บริการ จึงจัดทำโครงการเสริมสร้างศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ SMEs ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลนี้ต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประโยชน์ผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการสามารถนำความรู้ที่ได้ประยุกต์ใช้กับหน่วยงาน และวางแผนจัดทำระบบคุณภาพเพื่อเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สามารถทดสอบได้หลากหลายผลิตภัณฑ์ และผลทดสอบเป็นที่ยอมรับ ที่จะส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพสินค้า เสริมสร้างขีดความสามารถ การแข่งขันได้ทั้งในและต่างประเทศต่อไป