ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

สนพ.กำแพงเพชร ฝึกอบรมการติดตั้งและแก้ไขปัญหาเครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชย์

          สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชรร่วมกับบริษัทชุมการค้าอิเล็คทริค เปิดการฝึกอบรมหลักสูตร ยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาการติดตั้งและแก้ไขปัญหาเครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชย์ ให้กับช่าง ผู้แทนจำหน่าย และประชาชนทั่วไปในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 28 คน ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพแรงงานรองรับ Thailand 4.0 โดยมีนายสุนทร แก้ววิฬา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร กล่าวเปิดการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเกี่ยวกับ การติดตั้งและแก้ไขปัญหาเครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชย์ ได้แก่ แอร์ชนิดตั้งแขวน แอร์สี่ทิศทาง แอร์ตู้ตั้ง ความปลอดภัยในการทำงาน เป็นต้น ดำเนินการฝึกในวันที่ 12 , 16 และ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร