ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

กสร. ทำความเข้าใจกม.ผู้เกี่ยวข้อง เพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองแรงงานทางทะเล

          กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติด้านคุ้มครองแรงงานทางทะเลแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ เจ้าของเรือ และคนประจำเรือ เสริมความรู้ ความเข้าใจข้อกฎหมายและแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 เพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองแรงงานทางทะเล
          วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 นายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านคุ้มครองแรงงานทางทะเลแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ เจ้าของเรือ และคนประจำเรือ และการอบรมเทคนิคการเป็นวิทยากรด้านแรงงานทางทะเล (Train the Trainer) ทั้งนี้การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านคุ้มครองแรงงานทางทะเลแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ เจ้าของเรือ และคนประจำเรือ การสัมมนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 ให้กับ เจ้าของเรือ คนประจำเรือ รวมทั้งเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงแรงงาน กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงคมนาคม และกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 40 คน ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว เพื่อให้การคุ้มครองสิทธิแรงงานทางทะเลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องพาโนรามา 2 ชั้น 14 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ