ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

สพร.21 จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.)

          นโยบายกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน มีเป้าประสงค์ให้หน่วยงานในระดับพื้นที่ที่ตั้งอยู่ในแต่ละจังหวัด จัดทำแผนพัฒนากำลังคนรายจังหวัดและดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยประสานบูรณาการกับทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยจัดตั้งเป็นคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ตามมติข้อสั่งการของคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานการฝึกอาชีพแห่งชาติ(กพร.ปช.)
          ในการนี้ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานการฝึกอาชีพจังหวัดภูเก็ตขึ้น ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต ซึ่งมีอุตสาหกรรมเป้าหมายในการขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนของจังหวัดภูเก็ต จำนวน 3 อุตสาหกรรม คือ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (ธุรกิจโรงแรม) อุตสาหกรรมบริการสุขภาพ(ธุรกิจสปา) และอุตสาหกรรมมารีน่า (ธุรกิจท่าเทียบเรือ)
          โดยที่ประชุมมีมติให้คณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนรายจังหวัดปรับปรุงแผนอุตสาหกรรมเป้าหมายและแผนปฏิบัติการ หลักสูตรการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน และนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมบันทึกข้อตกลง ลงนามความร่วมมือกับอุตสาหกรรมในธุรกิจมารีน่า บริษัทโบ๊ทลากูน จำกัด และมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต เพื่อดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกัน รวมทั้งมีการมอบหนังสือรับรองแก่ บริษัทโตโยต้า เพิร์ล จำกัด ในฐานะที่ได้จัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพเพื่อใช้ในการทดสอบประเมินพนักงานของบริษัทตามตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องในคราวเดียวกันด้วย***