ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ผู้บริหารกระทรวงดิจิทัลฯ เยี่ยมชมท่าเรืออัจฉริยะ

          นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) นายชุนณ์ลพัทธ์ ศรีภาเพลิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป ท่าเรือแหลมฉบัง และนายวิศิษฐ์ เพชรชูพงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการของสำนักงาน สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) นำสื่อมวลชนเยี่ยมชมโครงการระบบท่าเรืออัจฉริยะ (Smart Port System) ซึ่งดีป้า ได้ลงนามความร่วมมือกับการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) สนับสนุนด้านเงินทุนและเทคโนโลยีเพื่อยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการท่าเรือแหลมฉบัง สู่การเป็นท่าเรืออัจฉริยะหรือ Smart Port แห่งแรกของประเทศ โดยจะบูรณาการข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการส่งออกนำเข้าผ่านท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งเป็นประตูหลัก (Main Gate) ของสินค้าส่งออกนำเข้าของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) อาทิ ตารางเรือเข้าออก ตารางเวลาตู้คอนเทนเนอร์ส่งออกนำเข้า รายการตู้คอนเทนเนอร์ที่มีการนำส่ง รับ และคงค้างในแต่ละท่าเรือเอกชน รายการและระยะเวลาเข้าออกของรถบรรทุกคอนเทนเนอร์ เป็นต้น เพื่อช่วยให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสามารถพยากรณ์และบริหารจัดการโลจิสติกส์ในบริเวณท่าเรือแหลมฉบังได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อผลักดันประเทศสู่การเป็นไทยแลนด์ 4.0 ต่อไป