ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

“สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จัดกิจกรรมอบรมสัมมนาในหัวข้อ “Marketing Mega Trend 2019

           เวลา 13.00-16.30 น. 
          วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562

          สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ในฐานะหน่วยงานหลักในการดำเนินงานพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ได้จัดกิจกรรมอบรมสัมนา ในหัวข้อ "Marketing Mega Trend 2019: โอกาสก้าวกระโดดสำหรับ SME" ภายใต้งานพัฒนาองค์ความรู้สำหรับ SME (Knowledge Center) เพื่อส่งเสริมและให้ความรู้กับผู้ประกอบการทางภาคใต้ได้เข้าใจการนำสื่อดิจิทัลมาใช้อย่างง่าย ตลอดจน ช่วยให้ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากป่าบึกได้มีเครื่องมือในการประกอบธุรกิจอย่างไม่ยากนัก โดยมี ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ดร. เพชรมณี ดาวเวียง รองผู้อำนวยการ ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ SMEs ปฏิบัติงานช่วยควบคุม กำกับ ศูนย์ให้บริการ SMEs ครบวงจร (OSS) เป็นประธานเปิดงาน พร้อมเชิญผู้เชี่ยวชาญด้าน Digital Marketing และ Change Management ดร. อุดมธิปก ไพรเกษตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด มาถ่ายทอดการใช้ Digital Marketing อย่างมีประสิทธิภาพ ในหัวข้อ "การตลาด Mega Trend ที่ SME ต้องรู้และนำไปประยุกต์ใช้" วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องเทพธาโร ชั้น 3 โรงแรมบุรีศรีภู บูติก หาดใหญ่