ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

นครนนท์ อบรมชุมชนคาร์บอนต่ำ

          วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 นายวุฒิชัย มะสี รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมชี้แจงรายละเอียดการดำเนินกิจกรรมโครงการชุมชนคาร์บอนต่ำ (เขียวสด ลดมลพิษ พิชิตพลังงาน) ประจำปี 2562 โดยมีคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1
          เทศบาลนครนนทบุรี ให้ความสำคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น จึงมีมาตรการในการดำเนินการป้องกัน และแก้ไขภาวะมลพิษในท้องถิ่นและการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน โดยการสร้างสังคม "คาร์บอนต่ำ" (Low-carbon City) จัดให้มีการจัดทำบัญชีรวบรวมข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน เพื่อการจัดทำแผนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกในอนาคต โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้นำชุมชน ผู้แทนภาคประชาชน และเยาวชน ในเขตเทศบาลนครนนทบุรี จำนวน 150 คน
          สำหรับการอบรมในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน สถานศึกษา และการมีส่วนร่วมในการลดใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีวิทยากรจากองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก มาให้ความรู้ในครั้งนี้